Във връзка с публикувана информация от Александър Дунчев на личната му Фейсбук страница за извършени нарушения в частни гори в териториалния обхват на ТП „ДГС Невестино“ към ЮЗДП от там информират:

За цитирания частен имот, в който се твърди, че се извършват нарушения на 14.07.2022 г, уведомяваме, че в 8:30 часа на 01. 07.2022 година, по телефона в ЮЗДП постъпва същият сигнал с информация за същия имот, за несъответствия на натовареното количество дървесина и описаното по превозните билети.

От служители на ЮЗДП е извършена документална проверка, при която се установява, че се извършва сеч и транспортиране на дървесина от имот, собственост на физическо лице с площ над 2 хектара, чиято охрана и контрол не е в правомощията на служителите по опазване на горите към ТП „ДГС  НЕВЕСТИНО“.

Още в същия ден от директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов е изпратено писмо изх. №06-05-194/01.07.2022г. до инж. Здравчо Тодоров – директор на РДГ Кюстендил за сведение и предприемане на действия по компетентност.

Във връзка с информацията, от служителите на ИАГ град София и РДГ София е извършена обстойна проверка, при която са установени нарушения при извеждането на сечта. От проверяващите са съставени общо 4 броя акта, както следва:

- Акт №101187 от 01.07.2022г. на лицензирания лесовъд за не упражнен контрол при изграждане на временен склад, който не е вписан в одобрения технологичен план за извеждане на сечта.

- Акт №101188 от 01.07.2022г. на лицензирания лесовъд за допуснато транспортиране на дървесина до временен склад без временен билет.

- Акт №000133 от 04.07.2022г. на лице без издадено разрешително за достъп до горска територия.

- Акт №000134 от 04.07.2022г. на лице без издадено разрешително за достъп до горска територия.

Проверен е обектът по чл. 206 от Закона за горите , където е транспортирана дървесината и не са установени нарушения.

Във връзка с постъпилия сигнал  на 14.07.2022 г. от служители на ЮЗДП се извършва проверка на място в подотделите в непосредствена близост до частните гори, за да се установи има ли нарушения.

Припомняме, че ЮЗДП е пионер във въвеждането на фоторегистър към системата на превозния билет, благодарение на който постъпват сигнали за нарушение при транспортиране на дървесина.

"На всеки един постъпил сигнал, служителите на ЮЗДП се отзовават по възможно най-бързия начин.

Благодарим на гражданите за активната гражданска позиция, която проявяват по отношение на опазването за най-ценния ресурс – гората на България!",информират от ЮЗДП