Двата най-големи язовира на територията на област Сливен –  „Жребчево“ и  „Асеновец“ са в много добро техническо и експлоатационно състояние. Това показва проверка, извършена от Междуведомствената комисия за проверка на язовирите в Сливенска област, която бе назначена със заповед на областния управител Маринчо Христов.

Комисията обходи и провери общо 63 язовира на територията на цялата област.

От останалите обходени 61 язовира, 48 броя са в изправно техническо  състояние, отговарящо на показателите за сигурност. За 13 язовира са съставени предписания от комисията и е наложен ограничен режим на завиряване съгласно анализа на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея. Всеки язовир разполага с авариен план за действие при екстремни условия и авария.

За всеки от 63-те язовира е изготвен протокол от проверката. Предстои те да бъдат връчени на собствениците. Контролът по изпълнение на направените предписания се осъществява от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към ДАМТН.