Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) обяви Индикативния график за предстоящите оторизации по интервенциите на директни плащания за Кампания 2023. Посочените срокове са указателни, застраховат се от държавната администрация. 

De minimis: Допустими са установените животни и площи за Кампания 2022

Плащанията към земеделските стопани за Кампания 2023 започнаха на 26 октомври, когато на животновъдите бяха преведени над 31 млн. лв. по интервенцията „Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството“ (ПНДЖ1). Ето и кои са останалите директни плащания до 31 януари 2024 г.

Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3)

 

От 20 ноември до 10 декември фермерите заявили тази интервенция ще получат своето подпомагане при наличие на влязла сила нормативна уредба (Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ).

Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ)

 

От 1 до 31 декември се предвижда да бъде разплатена помощта по интервенцията с най-голям бюджет – „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ), или сегашната Схема за единно плащане на площ (СЕПП). Средствата ще бъдат наредени в посочения период, при условие че МЗХ предостави на ДФЗ предварителен слой „Физически блокове“, както и специализирания слой „ПЗП – косене“ към 1 декември. Плащане ще получат всички кандидати с приключили административни и проверки на място.

Обвързано с производството подпомагане за животни (ОПЖ) 

 

От 1 декември 2023 г. до 31 януари 2024 г. е предвидено да се извършат поетапно оторизациите по интервенциите за обвързано подпомагане за животни на кандидатите с приключили административни проверки и проверки на място. Предвид увеличения брой интервенции и допълнително въведените нови критерии за допустимост е необходим по-дълъг период за разработване и проверка на новите алгоритми за изчисления.

Важно условие, за да бъдат извършени плащания през месец декември, е и наличието на обнародвана в „Държавен вестник“ и влязла в сила заповед за утвърждаване на Методика за прилагане на предварителните условия в България с оглед на навременното извършване на проверките на място.

Мярка 10 „Агроекология и климат“

 

От 1 до 31 декември следва да бъдат наредени плащанията, при условие че към 1 декември ДФЗ е получил от външните институции всички необходими данни, използвани в рамките на административните проверки.

Мярка 11 „Биологично земеделие“

 

От 1 до 31 декември е предвидено разплащане на субсидиите, само ако към 20 ноември е напълно актуализиран Биологичният регистър, поддържан от МЗХ. Оторизациите по схемите и мерките, при които са налице площи, животни или пчелни семейства, заявени по биологичен начин или в преход към биологично производство, ще бъдат наредени едва след като завършат всички проверки за биологичното състояние на стопанствата.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg