Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич, окръжен прокурор Радослав Бухчев посрещна колеги и гости за представянето на отчетния доклад на структурата за изминалата 2022 година. Събитието беше уважено от г-н Стефан Петров и г-н Огнян Дамянов – членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, г-н Димитър Лещаков – прокурор във Върховна касационна прокуратура, заместник - административния ръководител на Апелативна прокуратура гр.Варна г-н Илия Николов, прокурори от съдебния район на Окръжна прокуратура - Добрич, председателя на Окръжен съд - Добрич г-жа Галатея Ханджиева, председателя на  Административен съд - Добрич – г-жа  Красимира Иванова, и.д. директор на ТД „НС“ – Добрич г-н Юри Печански, директора на ОД на МВР - Добрич г-н Цветан Пировски и началника на отдел „Разследване“.

Прокурор Бухчев представи основните акценти в работата на прокуратурите в област Добрич за изминалата 2022 г., като започна с броя на преписките, по които магистратите в региона са работили – 3879. Този показател бележи ръст в сравнение с 2021 година, когато преписките са били 3639. Окръжният прокурор очерта устойчивата тенденцията за много висок процент на приключване на преписки в края на отчетния период – 96,75%, и постави акцент върху необходимостта съотношението да се запази и дори да се подобрява в полза на приключените преписки.

През 2022 г. са наблюдавани 4585 досъдебни производства. Налице е увеличение на броя на новообразуваните дела, които са 2132 от всички. През годината прокурорите в областта са работили по 696 бързи производства.

В съда са внесени 830 прокурорски акта, от които 263 са обвинителни актове, 493 са предложения за споразумения и 74 са предложения за освобождаване  от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК. През изминалата година на съд са предадени 882 лица, 834 са осъдените с влязла в сила присъда лица.

Налице е лек спад при документните престъпления и престъпленията против реда и общественото спокойствие. От друг страна, се отчита ръст в броя на общоопасните престъпления и престъпленията против дейността на държавните органи и обществените организации. Увеличен е и броят на досъдебните производства за престъпления против собствеността и престъпления против личността. Налице е тенденция към намаляване броя на наблюдаваните досъдебни производства, свързани с незаконен трафик на хора. Броят на делата с предмет пране на пари, еврофондове, корупционни престъпления, както и на тези, свързани с държането и разпространението на наркотични вещества, се запазва относително еднакъв.

 През 2022 г. в съдебния район са наблюдавани 47 досъдебни производства, свързани с т.н. корупционни престъпления, общо 81 досъдебни производства, свързани с извършени данъчни престъпления. Делът на решените дела от тези категории е устойчив.

Административните отдели в териториалните прокуратури са работили по 311 преписки. До компетентните ведомства и контролно-административни органи са изпратени 7  предложения за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на съответните мерки съобразно законовите им правомощия. По надзора за законност през 2022 г. са подадени 11 протеста във връзка с констатирана незаконосъобразност на разпоредби от наредби на общинските съвети в област Добрич

Прокурор Бухчев обобщи работата на Окръжна прокуратура – Добрич през 2022 година, преминала под знака на сравнително спокойна криминогенна обстановка. Увеличил се е обемът на работата, но се е запазило качеството на издадените прокурорски актове. Натовареността на магистратите е определяна най-вече от подадените и образувани преписки и дела от ОД на МВР в града и други разследващи и държавни органи /НАП, АДФИ/. Натовареността на следователите спрямо 2021 г. също се е увеличила, но все още не е достатъчна и капацитетът на службата остава реално ненапълно използваем.

Приоритетите в дейност на структурата през 2023 г. се определят от една страна от ръководството на Прокуратурата на Р България, а от друга - от местната криминогенна обстановка. Продължава стремежът за ефективна съвместна дейност с органите на МВР в насока противодействие и намаляване на битовата престъпност и посегателствата срещу възрастни хора, разкриване и разследване на престъпна дейност с предмет наркотични вещества, противодействие на престъпленията по транспорта. Подобряване дейността по противодействие на престъпленията, свързани с тежката престъпност, корупцията, изпирането на пари, злоупотреби с фондове и имущество на ЕС, данъчни и финансови престъпления, незаконен трафик на хора и наркотици и такива, съставляващи значим обществен интерес.

В заключение окръжният прокурор изнесе резултати от анонимна анкета сред гражданите на Добрич, проведено през 2022 година, която  показа подобряване публичния образ Окръжна прокуратура – Добрич. 84% от участвалите в анкетното проучване са изразили положително мнение относно работата на структурата. В тази връзка прокурор Бухчев подчерта, че затвърждаването на авторитета на прокуратурата е свързано с осигуряването на справедливост за гражданите. Той призова своите колеги през 2023 година да работят за укрепването на чувството, че те са защитени от държавата и закона. Стремежът към въздаването на справедливост следва да бъде ръководното начало за всеки един магистрат, но следва да е съобразено и с правилното прилагане на закона, а не да се осигурява на всяка цена.