5 239 са били делата за разглеждане в Районен съд-Хасково през 2022г., от които 3 885 граждански и административни и 1 354- наказателни. Това е с 63 дела повече в сравнение с 2021 година и с 90 дела повече спрямо 2020 г. 713 са несвършените в края на годината, като 585 са граждански и административни и 128- наказателни.


Пред въззивната инстанция са обжалвани 220 от постановените актове по свършени граждански и административни дела, което е 6,67 %. В сравнителен план този показател бележи спад спрямо 2021 г. – 8,18 %. От върнатите през 2022 г. от въззивна и касационна проверка 223 съдебни актове, постановени по граждански и административни дела, са потвърдени 172 броя, отменени 33 броя и изменени 18 броя съдебни акта, сочи отчетът на Районен съд-Хасково за 2022г.


Годишният доклад ще бъде обсъден на общо събрание от 14 ч. днес там, информират от институцията. Поканени да присъстват са председателят на Окръжен съд – Хасково  Миглена Тянкова, председателят на Административен съд – Хасково  Василка Желева, както и всички служители при Районен съд – Хасково. Негов председател за втори мандат е Пламен Георгиев. 11 са щатните бройки за длъжността „съдия“ в двете обособени отделения – гражданско и наказателно. 


Приоритет през 2023 г. продължава да бъде реалното кадрово обезпечаване на РС – Хасково, като приключване на обявените конкурси и заемането през 2023 г. на незаетите щатни бройки за съдия е изключително необходимото и всъщност крайно належащо условие за възстановяване натовареността, ако не в пълна степен, то поне до нива над и около средната за страната за районните съдилища, е записано в доклада. 


През 2022 година в Районен съд – Хасково са постъпили общо 4 527 броя дела, от които 4 520 са новообразувани, като 3 296 са граждански и административни, а 1 226- наказателни. Налице е ръст, като през 2022 г. са постъпили със 118 повече дела спрямо 2021 г.