Ето и какво пише в предложението на кмета Пенчо Милков:

“През 2020 г. е извършена рехабилитация на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица на град Русе. Развитието ѝ като приятно място за отдих на русенци, както и популяризирането на град Русе като притегателна туристическа дестинация на речния туризъм обуславят необходимостта Предвид това е изработена обща схема на зона „К“, предвиждаща места за разполагане на преместваеми обекти, в които да се предлагат посочените изделия.

В новата Общa схемa на зонa „К” се предвижда разполагането на следните обекти:

2 бр. павилион за продажба на напитки с размери 5м/4м (Н) – единия в близост до емблематичния пешеходен надлез към кея, познат като Вития мост, а другия в близост до мястото, където бул. „Цар Фердинанд“ се прелива в главната транспортна алея на зона „Крайбрежна“;

2 бр. декинг настилка с размери 10м/6м – в непосредствена близост до гореописаните павилиони за продажба на напитки;

1 бр. павилион за туристически информационен център (ТИЦ) с размери 3м/6м в близост до мястото, където бул. „Цар Фердинанд“ се прелива в главната транспортна алея на зона „Крайбрежна“;

1бр. павилион за продажба на фреш и дребни пакетирани изделия с размери 4м/3м (Ф) – под пешеходен надлез към кея;

1 бр. павилион за продажба на сувенири с размери 4м/3м (С) – под пешеходен надлез към кея, в непосредствена близост до павилиона за продажба на фреш и дребни пакетирани изделия (Ф);

6 бр. павилиони за продажба на сувенири с размери 3м/3м. (С), образуващи „Алея на занаятите“ – в североизточната част на зона „Крайбрежна“;

1 бр. павилион за продажба на дребни пакетирани изделия с размери 3м/3м - в североизточната част на зона „Крайбрежна“, част от „Алея на занаятите“;

Към схемата са разработени следните специфични правила, свързани с поставянето на преместваемите обекти и приложени към графичния материал: 

1. Новите павилиони следва да притежават индивидуален дизайн, с подбор на материали като дърво, метал, стъкло и други, характерни за парковата среда.

2. Местата за консумация на открито към павилионите за продажба на напитки се разполагат съгласно изготвената схема.

3. В случай на възникнали спорове между собствениците на търговски обекти, относно ползване на площите по т. 2, Община Русе може едностранно да прекрати взаимоотношенията си със същите.

4. Над местата за консумация не се разрешава монтиране на покрити конструкции (навеси). Допуска се разполагането на сенници само тип „чадър“ или „тента“ със сгъваемо текстилно покритие.

5. Не се разрешава приготвяне на открито на храна и скарова продукция.

6. Павилионите следва да се поддържат в добър външен вид, като за целта служители от Общината могат да дават писмени предписания.

7. Разполагането на елементи на градския дизайн, както и други рекламно-информационни елементи, афиши колони и други подобни, които ще се поставят допълнително, става след съгласуване на проект от Главния архитект на Община Русе

8. Всички преместваеми обекти, предмет на схемата, да бъдат без трайна връзка към терена при поставянето им, като при осъществяване на връзки към подземните комуникации да не се засягат изпълнените декоративни настилки

Предложената схема е приета от разширен състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) с Протокол № 23, Решение № 1/23.11.2022 г. Изразеното особено мнение на същия ОЕСУТ е съобразено с настоящето предложение.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и дейности и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 7 ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 7, ал.1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе,

                                                  

РЕШИ:

1. Одобрява  Общa схемa на зонa зона „К” /Крайбрежна/ за територията на гр. Русе и Специфични правила за приложението ѝ.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Протокол № 23, Решение № 1/23.11.2022 г.  на ОЕСУТ;

С уважение,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе