Гласуваха предложението Общината да помогне за финансовото оздравяване на видинската болница.

МБАЛ „Св. Петка“ е единствената многопрофилна болница в цялата Видинска област. Като акционер с най-голямо дялово участие от всички общини в областта, Община Видин заявява своята загриженост относно финансовата стабилност на лечебното заведение и дефицита на кадри, което е изключително важно за предоставянето на качествени здравни услуги на населението от целия регион.

Изпълнителният директор на болницата д-р Ивета Найденова е уведомила с писмо председателя на Общинския съвет Генади Велков, че за да се преодолеят последствията от коронавирусната инфекция и породените от това финансови затруднения, свързани с намаляване броя на лекуваните пациенти, лечебното заведение следва да изготви оздравителен план за период от три години.

Общо около 3 000 000 лв. са задълженията на МБАЛ „Св. Петка“ в момента. Тя дължи на Община Видин за данък недвижим имот и такса битови отпадъци за периода от 2017 г. до 2022 г. в размер на: главница - 315 052.43 лв. и лихва до дата 13.01.2023 г. - 82 795.76 лв., както и лихва до окончателното плащане от страна на Общината.

Директорът на болницата д-р Ивета Найденова и икономическият директор Людмил Цветанов присъстваха на днешното заседание на Общинския съвет, за да внесат яснота във връзка с финансовото състояние на лечебното заведение.

Общинските съветници гласуваха в бюджета на Община Видин за 2023 г. да бъде заложена сума до 400 000 лв. за погасяване на задълженията на МБАЛ „Св. Петка“ АД за данък недвижим имот и такса битови отпадъци за периода от 2017 г. до 2022 г.

         Дебат по време на заседанието предизвика предложението за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план във връзка с инвестиционни намерения на Общината за облагородяване на терена на разрушения плувен басейн.

Кметът д-р Цветан Ценков обясни, че има идеен проект относно тази зона, където се предвижда да бъде разширен общинският пазар и да се обособи паркинг, като част от територията вероятно ще се закупи и там също ще бъдат изградени паркоместа, за да не се възпрепятства движението по булеварда. Общинските съветници обаче не подкрепиха това предложение с аргументи, че съществуват неясноти какво точно ще бъде направено в тази зона. „Подмятанията, че има някакви договорки с някой относно терена, са несъстоятелни. Вечно се търси някаква причина хубавите неща да не се случат“ – каза д-р Ценков.

Бяха гласувани и приети важни предложения за: поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин”; дофинансиране със собствени средства в размер до 214 097.58 лв. на проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап“; кандидатстване с проектно предложение за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 1); самоучастие по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура на директно предоставяне „Развитие на туристически атракции“; дофинансиране на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Градско ученическо общежитие за извършване на плащане за електрическа енергия; преобразуване на общинско предприятие (ОП) „Пазари и паркинги“ в ОП „Пазари“ и др.

             Одобрен бе Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Община Видин за финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми (приет с Решение №163, взето с Протокол №9 от 02.10.2020 г. на Общински съвет – Видин). В проекта се предвижда средствата, отпускани на жени, семейства или двойки, живеещи на семейни начала, да бъдат в размер до 2000 лв. (сега финансовото подпомагане е до 1000 лв.).

             В дневния ред на заседанието местният парламент одобри и няколко предложения, свързани с имоти общинска собственост.