Общинският съвет на гр. Добрич ще заседава на 19 февруари 2024 г. (понеделник), от 9.00 часа.

Дневният ред на заседанието предвижда обсъждане и гласуване на следните предложения и документи:

 1. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2024 г.
 2. Приемане на бюджета за 2024 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 – 2026 година на Община град Добрич.
 3. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „Топъл обяд в Община град Добрич“, по Програма за храни и основно материално подпомагане по Европейски социален фонд плюс 2021-2027.
 4. Определяне на структура и състав на Общински съвет за сътрудничество по етническите  и интеграционните въпроси.
 5. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич 2024.
 6. Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за 2023 г. и План за действие - 2024 г. за изпълнение на Общинската стратегия за превенция на наркоманиите на ОбСНВ град Добрич.
 7. Приемане на Доклад на Община град Добрич за 2023 г. за изпълнение на План за действие на Община град Добрич  за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. във връзка с изпълнение на Областна стратегия на област Добрич за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.
 8. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за извършване на допустими възстановими разходи   по проект „Интеркултурна образователна програма „Приказен свят“, финансиран от ЦОИДУЕМ, приоритет 2 „Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищното образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие" по Конкурсна процедура 33.22 – 2023.
 9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община град Добрич в Пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектираните общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро и демократично управление чрез подбор на проектни предложения.
 10. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Диагностично-консултативен център II – Добрич“ ЕООД.
 11. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на “Индустриален парк Добрич” ЕООД.
 12. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Столове” ЕООД.
 13. Откриване на процедура за възлагане превозите по автобусни линии за обществен превоз на пътници от областната транспортна схема от квотата на Община град Добрич.
 14. Даване на съгласие за назначаване на временен управител и откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.
 15. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за извършване на допустими възстановими разходи  по проект „Рехабилитация и модернизация на част от системата за улично осветление на Община град Добрич“, съгласно Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-4.025-0027, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.
 16. Даване на съгласие за кандидатстване на Община град Добрич в Процедура за подбор на проектни предложения „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление”, покана 2 по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
 17. Предложение за промяна представителите на Община град Добрич в търговските дружества с общинско участие.
 18. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.116, местност „Алмалии“ в землището град Добрич (за „Жилищно строителство“).       
 19. Предложение за продажба на урегулирани поземлени имоти – общинска собственост в кв. Рилци, по реда на Закона за общинската собственост.
 20. Предложение за прекратяване на съсобственост в УПИ 72624.901.30, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.
 21. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 72624.618.211 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Горски извор“.
 22. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост: Павилион – част от спирка на градски транспорт по ул. „Цар Петър“ до ОУ „Христо Ботев“, град Добрич.
 23. Определяне на представители на Общински съвет за включване в състава на комисия за предприемане на действия по актуализация на местните данъци по ЗМДТ, включително и такса за битови отпадъци.
 24. Изграждане на зарядни станции за електро автомобили върху общински имоти.
 25. ДРУГИ