Възможностите за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради, необходимите изисквания и крайните срокове са част от темите, които ще бъдат дискутирани на информационна среща с граждани.

Събитието ще се проведе на 30 януари /понеделник/, от 17:30 часа в Градската концертна зала.

В срещата с експертите могат да се включат всички желаещи собственици на апартаменти в многофамилни жилищни сгради и домоуправители.

Припомняме, че:

Настоящият етап на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, осигурява безвъзмездната финансова помощ в размер на 100% от допустимите разходи. Набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции ще приключи на 31.05.2023 г.

По тази процедура за кандидатстване са допустими всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в които:

·самостоятелните обекти в сградата са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик;

·проектирани са преди 26 април 1999 г.

Задължително условие за кандидатстване по настоящата процедура е Сдружението на собствениците, което ще подава Заявление за участие да има предварително направени обследвания за:

·енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;

·установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Разходите за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за ЕЕ, трябва да бъдат направени от Сдруженията. При одобрение на подаденото проектно предложение, направените разходи ще бъдат възстановени на Сдруженията на собствениците на максимална стойност до 6,28 лв. с ДДС за 1 кв. м.