Във връзка с проведената информационна среща на 31.01.2023 г. и големия интерес от страна на гражданите към процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще внесе предложение в Общинския съвет за финансова подкрепа на Сдруженията на собствениците, които подадат документи за кандидатстване. Финансирането от общинския бюджет се предвижда да бъде по 2 лв. на кв. м (с ДДС) от разгънатата застроена площ на сградата, което представлява една трета от определените референтни стойности по цитираната процедура.

От подкрепата ще могат да се възползват Сдруженията на собствениците, които са подали всички изискващи се документи за кандидатстване, съгласно обявените Насоки.

Финансовата подкрепа ще бъде изплащана на принципа на възстановяване на разходите срещу представени разходооправдателни документи, приемно-предавателни протоколи и банкови платежни документи в периода, следващ крайната дата за кандидатстване пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство – 31.05.2023 г.

Към настоящия момент общинската администрация подготвя условията и образците на документите (договор и заявление от Сдруженията на собствениците за финансово подпомагане), които до края на следващата седмица ще бъдат публикувани в интернет страницата на Общината (www.vidin.bg)

От Общината призовават заинтересованите от процедурата граждани да следят сайта, за да могат да се възползват от подкрепата.