Нови правила определят условията, реда и критериите за включване и финансиране на събития и дейности на конкурсен принцип.  За финансиране на събития и дейности от Културния календар на Община Ловеч може да кандидатстват юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт. Ще се финансират проекти по следните направления: Направление 1 – „Паметни дати“, Направление 2 – „Фестивали“, Направление 3 – „Иновативни събития“ и Направление 4 – „Издания“, като ще бъдат обявени отделни сесии за всяко направление.

Първата сесия е по Направление 1 – „Паметни дати“ и срокът за подаване на проектни предложения е до 17.00 ч. на 29 юли 2022 г., а максималната сума, за която може да се кандидатства, е 3 000 лв.  Документите за кандидатстване се приемат в Деловодството на Община Ловеч с кореспондент Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ или се изпращат по електронен път, на адрес: obshtina@lovech.bg, подписани с електронен подпис.

     Необходимо е кандидатите да подадат в срок пълния пакет документи, подробно разписани в Правилата за разработване и финансиране на инициативи от Културния календар на Община Ловеч. 

     Календарът на културните събития на Община Ловеч реализира и подкрепя събития, посветени на значими исторически дати, провеждането на фестивали, панаири на изкуствата и пленери, нови дейности в сферата на културата, свързани с обучение на деца по изкуства, привличане на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и запазване на народното творчество, както и важни за града издания.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Ловеч – https://www.lovech.bg/bg/pravila-za-razrabotvane-i-finansirane-na-sabitiya-i-deynosti-ot-kulturniya-kalendar-na-obshtina-lovech