Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2021 г. е насрочено за 30 август, от 12 часа, в зала „Хасково“. Председателят на Общинския съвет Таня Захариева отправя покана за участие в него към местната общност.


Общинският бюджет за 2021 г., приет с Решение № 285 от 26.02.2021 г., е в размер на 104 642 021 лв. До края на годината утвърденият план достигна 119 344 529 лв. или ръст за 12-те месеца с 14.05 %, е записано в докладната.


Планът на разходите по бюджета на община Хасково за към 31.12.2021 г. е в размер на 129 344 529 лв.: за делегирани държавни дейности – 69 558 176 лв., за местни дейности – 48 653 819 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 1 132 534 лв.


Отчетът към 31.12.2021 г. на разходите е в размер на 101 448 594 лв., в това число: за делегирани държавни дейности – 64 157 606 лв., за местни дейности – 36 327 463 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 963 525 лв.


Усвоените средства за капиталови разходи възлизат на 15 454 679 лв., в т.ч. финансирани от европейски средства 6 682 753 лв. От собствени бюджетни средства на община Хасково са извършени капиталови разходи в размер на 1 770 899 лв.
Просрочените вземания на Община Хасково към 31.12.2021 г. са 9 051 512 лв., като публичните общински вземания са в размер на 8 707 669 лв., става ясно от отчета.