В Община Русе се проведе обществено обсъждане на Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по Интегриран проект по Програма LIFE – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. На събитието присъстваха заместник-кметът по европейско развитие на Община Русе д-р Страхил Карапчански, заместник областният управител на Област Русе Валентин Колев, началникът на отдел „Екология“ в Община Русе Василена Николова, ръководителят на проекта и директор на дирекция „Екология и транспорт“ към Община Русе Георги Игнатов, както и екипа му.

Община Русе в сътрудничество с общините Столична, Велико Търново, Монтана, Бургас и Стара Загора разработи проект за поетапно преминаване на домакинствата от отопление на дърва и/или въглища към алтернативно екологично отопление. Това е първият за България одобрен от Европейската комисия Интегриран проект по Програма LIFE. Основният инструмент за постигане на целта е разработване и прилагане на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата.

Целевият брой домакинства за Община Русе, които участват в Схемата е 1468 бр. домакинства, от които 80 бр. домакинствата ще бъдат пилотно тествани през 2020 г.

Безвъзмездно по Схемата ще се финансират: доставката на допустимото оборудване; монтажът на допустимото оборудване; обучението за експлоатацията на допустимото оборудване; профилактика на доставените уреди по Схемата – еднократно за първата година след доставката и монтажа на отоплителния уред/ и гаранционното обслужване за петгодишен период при условие, че крайният бенефициент спазва правилата за експлоатация и поддръжка, посочени в Договора с общината за доставка и монтаж на новото отоплително оборудване.

Вашите старите замърсяващи отоплителни уреди ще бъдат взети от общината и транспортирани за рециклиране и оползотворяване. Целта на предаването на старото оборудване е да се избегне повторната продажба и повторната им употреба.

Представен бе и териториалният обхват за прилагане на Схемата, т.е районите на град Русе, в които ще се прилага подмяната на отоплителните уреди с алтернативни такива.

Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Русе; предложението за Формуляр за кандидатстване за участие в Схемата с приложени към него декларации; проект на договор между участниците в Схемата и общината, както и други документи които можете да намерите тук: https://www.lifeipcleanair.eu/bg-bg/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.aspx

За допълнителна информация: Местен информационен център на проекта: тел. 082 506 793