Интерес сред учениците предизвика инициативата на Районен съд-Тутракан за информиране на младите хора за правата и задълженията им, за необходимостта от познаване и спазване на основни законови норми.

След присъствие в съдебно заседание по наказателно дело и лекция през месец октомври, учениците от 11 и 12-ти клас на СУ „Христо Ботев“ град Тутракан пожелаха да бъдат домакини на поредната инициатива.

Председателят на съда Георги Георгиев запозна учениците със статута и принципите на работа на магистратите. Той им разясни многообразието във функциите на практикуващите юристи - магистрати (съдии, прокурори, следователи), юристи с частна практика с държавни функции (нотариуси, частни съдебни изпълнители) и юристи с частна практика (адвокати, юрисконсулти). Младите хора се впечатлиха от многото възможности, които дава придобитото образование по специалността „Право“ и професионалната квалификация „юрист“, дори извън правосъдната система.

С голямо внимание съдия Георгиев, заедно със съдебния заседател Маргарита Димитрова разясниха ролите на участниците в съдебния процес, и някои процесуални действия, тъй като учениците са амбицирани да представят симулативен съдебен процес с помощта на магистратите от Районен съд-Тутракан.

Учениците попълниха анкета на Окръжен съд-Силистра. Те посочиха теми, които биха искали да бъдат включени в следващи лекции, а също предложения и препоръки относно провеждането им. Тази форма на проучване се прилага почти четири години в съдебния район за получаване на много полезна информация, която остава несподелена в лекциите от ученическата аудитория. Това е възможност участниците в образователните инициативи на съда анонимно и доброволно да оценят колко полезни са били образователните лекции.

Магистратите от съда в Тутракан въпреки своята натовареност са активни с инициативи по Образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Радостно е, че традицията продължава и през учебната 2022-2023 година заедно с училището-партньор по образователната дейност - СУ „Христо Ботев“ – Тутракан.

С мероприятията по Образователната програма учениците получават важни знания за нормативната уредба в страната, правата и задълженията си, а също знания за функционирането на съдебната система.