На 13 декември от 10:00 часа Областна администрация Плевен ще е домакин на регионален форум „Приоритетни инвестиционни проекти и иновации – възможности и предизвикателства за икономическото възстановяване на регионите“.

В програмата на регионалния форум се предвижда участие на Донка Михайлова – заместник председател на УС на Националното сдружение на общините в Р България и кмет на Община Троян, и на Антоанета Барес – изпълнителен директор на „Национална компания Индустриални зони“.

По време на форума ще бъдат представени новите възможности за изграждане на индустриални паркове от нов тип в регионите, като предпоставка за привличане на инвеститори в сектори с висока добавена стойност, положителен търговски баланс и устойчиво икономическо развитие, с конкретизация за индустриалните паркове и зони в региона, включително и Индустриален парк Телиш.

Ще бъдат представени възможностите за развитието на регионите и бизнеса в перспективите за реализация на приоритетни инвестиционни проекти, в контекста на новите промени в нормативните документи по Закона за насърчаване на инвестициите и предстоящите проекти на Националния план за възстановяване и устойчивост  и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-2027 г. Планира се да се дискутира ролята на Българска агенция за инвестиции и Българската банка за развитие за ускоряване процеса на икономическото възстановяване на бизнеса и развитието на регионите за преодоляване на регионалните диспропорции.

Форумът се организира от Областна администрация Плевен, в партньорство със СНЦ (Сдружение с нестопанска цел) „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, СНЦ „Северозападен иновационен център „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, СНЦ  „Камара на строителите – Плевен, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите, областната организация на Научно-технически съюз – Плевен, Търговско-промишлена палата Плевен и Стопанска камара - Плевен. Във форума ще вземат участие представители на общините, представители на бизнеса в областта на строителството, инвестиционното проектиране, преработвателната индустрия, информационните технологии и др.

Съществуващите регионални диспропорции в социално-икономическото развитие на голяма част от областите и общините в Северозападен и Северен централен райони, са един от основните мотиви за иницииране на поредицата от публични дискусии, с оглед формиране на конструктивни партньорства между държавните власти, представители на местното самоуправление, на научни институти, университети и браншове за очертаване на възможностите за решаване на проблемите, в условията на публичен граждански диалог.

Форумът ще се проведе в зала „Плевен“ в сградата на Областна администрация.