От началото на април 2023 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Наблюдението е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2023 година. В него ще вземат участие 3 060 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В област Добрич ще бъдат анкетирани 90 домакинства, разделени в три подизвадки от по 30 домакинства. В периода април - юни 2023 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

В област Добрич изследването ще се проведе в градовете: Добрич, Балчик, Каварна и Генерал Тошево, както и в селата: Капиново, Зърнево, Божурово, Сенокос и Смолница.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

Наблюдението се осъществява с участието на анкетьори, които при първото си посещение в домакинствата се легитимират със служебна карта и представят писмо от председателя на НСИ. Анкетьорите са задължени съгласно Закона за статистиката да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички държави от Европейския съюз и в редица страни по света. Евростат периодично използва данните от изследването за сравнение между държавите - членки на ЕС.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят на сайта на НСИ в рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“: ТУК