Нови работни места ще могат да се разкрият за хората с увреждания през 2023 година.

Целта на процедура „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, която съгласно ИГРП на  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 ще се отвори през месец юни, е осигуряване на нови работни места и устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания.

Със 100 милиона лева ще се финансират проектите на работодатели за наемане на лица в неравностойно положение, включително и тези, които ще извършват своите работни задължения в условия на надомна работа – до 12 месеца, и за лица с трайни увреждания – до 24 месеца; Подкрепа на работното място чрез ментор, съгласно индивидуалните нужди на новонаетите лица от целевата група за период до 6 месеца; Осигуряване на транспорт от и до работното място, в случай че лицето работи в населено място различно от местоживеенето му;  Адаптиране на работното място за лица с трайни увреждания – СМР, оборудване и обзавеждане.

Финансирането на одобрените проектни предложения по процедурата ще е 100 % безвъзмездно, като стойността на проектите трябва е в границите между 50 000 и 391 166 лева.

Друга процедура в подкрепа на хората с увреждания, която се очаква да се отвори през септември 2023 година, е „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“. Отново, с цялостно безвъзмездно финансиране, широк кръг от потенциални бенефициенти:  общини/общински предприятия, НПО, работодатели, субекти на социалната и солидарна икономика - кооперации, юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, ще могат да развият социалните предприятия чрез създаването на устойчиви работни места за групите в неравностойно положение.

Сред дейностите, които ще получат подкрепа, за да се създадат устойчиви работни места в социалните предприятия, са субсидии за нови работни места до 12 месеца за лица от уязвимите групи и 24 месеца за хора с трайни увреждания; обучения; осигуряване на ментор; оборудване и обзавеждане на новите работни места; ремонтни дейности. И по тази процедура, проектите могат да получат финансиране в границите между 50 000 и 391 166 лева.

Екипът на Областен информационен център-Видин работи с уязвимите групи още от началото на дейността си. Първата информационна среща на центъра, на 18 април 2012 година, е за представяне на процедура 

„Съпричастност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. В нея се включиха представители на Фондация „Подкрепа за реализация”, Сдружение „НИКЕ”, областното ръководство на Съюза на инвалидите в България, Областния съвет на Българския червен кръст, териториалната структура на Съюза на слепите в България, Сдружение „Достоен живот”, Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения и Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения.

И занапред, екипът на ОИЦ-Видин активно ще съдейства на хората с увреждания и  популяризира процедурите, насочени към тях, както и ще представя всички възможности за европейско финансиране, релевантни на интереса на бенефециентите и обществените потребности в област Видин.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центъра за популяризиране на Eвропейските фондове при споделено управление, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските фондове при споделено управление. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Снимка: Архив: Първа информационна среща на Областен информационен център-Видин. Сграда на старата Турска поща във Видин,