По предложение на административния ръководител на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи съдия Ралица Герасимова и съдия Милен Петров за заместник-председатели на съда.

Съдия Герасимова има 18 години съдийски стаж. Кариерата й стартира през 2005 г. като младши съдия в Софийски градски съд. В периода 2006-2012 г. е съдия в Районен съд – София. През 2012 г. е назначена в Окръжен съд – Русе и от 2013 г. правораздава в наказателното отделение. Две години по-късно вече е с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

Съдия Милен Петров започва професионалното си развитие през 2004 г. като съдия изпълнител в Районен съд – Бяла. От 2006 г. и понастоящем разглежда граждански дела в Районен съд – Русе, като за периода м.март - м.ноември 2022 г. бе командирован в Окръжен съд – Русе. Също както и съдия Герасимова, притежава най-високия ранг „съдия във ВКС и ВАС”.