През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 48 жилищни сгради с 51 жилища в тях и със 7 557 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради със 7 356 кв. м РЗП, съобщава НСИ.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и на жилищата в тях намаляват съответно със 7.7 и 13.6%, а общата им застроената площ - с 8.2 %. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 10.0%, а общата им застроена площ - с 69.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 17.1%, жилищата в тях - с 8.5%, а разгънатата им застроена площ - с 4.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко със 7.7%, както и разгънатата им застроена площ - с 56.7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 351, Пловдив - 344, София - 191, Варна - 169, и Бургас - 161. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 099, Пловдив - 1 218, Бургас - 1 027, Варна - 933, и София - 401.

През третото тримесечие на 2023 г. в област Добрич е започнал строежът на 34 жилищни сгради с 67 жилища в тях и с 6 171 кв. м РЗП, и на 24 други сгради с 3 108 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради и общата им застроена площ намаляват съответно с 10.5 и 8.8%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 36.7%. Започнатите други видове сгради намаляват с 20.0%, а тяхната РЗП - с 86.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започналите нови жилищни сгради се увеличават с 13.3%, жилищата в тях - с 86.1%, но общата им застроена площ намалява с 1.1%. Броят на започнатите други видове сгради намалява със 7.7 %, а тяхната РЗП - с 66.1%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) - 279 жилищни, 8 административни и 31 други сгради; Пловдив - 239 жилищни, 5 административни и 80 други сгради; Варна - 175 жилищни и 27 други сгради; София - 147 жилищни и 42 други сгради.