Много добра оценка за работата на Врачанския окръжен съд дадe Даниела Дончева – административен ръководител-председател на Апелативен съд - София

В Окръжен съд – Враца през 2023 година са разгледани общо 2006 дела, което е със 137 дела повече в сравнение с 2022 г. От тях 915 са разгледаните наказателни дела, 829 граждански дела, 261 търговски и едно фирмено дело. Това стана ясно днес от представените данни от годишния отчет, изнесени от административния ръководител - председател на Окръжен съд – Враца Надя Пеловска – Дилкова на годишното отчетно събрание за дейността на Окръжния съд и районните съдилища от съдебния му район.

„Искам да ви поздравя за тежката работа, която сте извършили през изминалата година. И да изкажа своята увереност, че зад цифрите и статистиката, която днес бе представена в доклада на председателя на Окръжен съд – Враца, стои вашият висок професионализъм, вашата висока компетентност и усилия, организационните способности на председателя на Окръжен съд и председателите на районните съдилища на района, и не само на съдиите, но и на съдебните служители, защото без тях ние не можем да реализираме нашата дейност. Понеже виждам вашата мотивираност и висока отговорност към работата, която вършите, вярвам че ще продължите да бъдете един от стълбовете на обществото“ – каза пред събранието Даниела Дончева, административен ръководител - председател на Апелативен съд – София.  Поздравления за добрата работа на съда през изминалата година поднесе и Олга Керелска – член на Съдийската колегия на ВСС. Гости на събранието бяха също Владимир Сираков  административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Враца и Силвия Житарска – зам.-административен ръководител - зам.-председател на Административен съд – Враца.

През 2023 г. в Окръжен съд - Враца са постъпили за разглеждане общо 1653 граждански, наказателни и търговски дела. Заедно с останалите несвършени към 01.01.2023 г. - 353 броя дела, през 2023 г. на производство са стояли за разглеждане общо 2 006 дела. Броят на постъпилите за разглеждане дела през 2023 г.- 1653 бр., е увеличен в сравнение с предходните две отчетни години, през които постъпилите дела за 2022 г. са били 1492, а за 2021 г.- 1462. Съответно, увеличен е и броят на общо стоялите за разглеждане дела, които през 2023 г. са били 2 006 бр., при 1869 за 2022 г. и 1758 за 2021 г.

            През отчетната година са постъпили за разглеждане общо 886 наказателни дела,  които по видове са: 61 броя НОХД първа инстанция; 594 частни наказателни дела първа инстанция, 76 частни наказателни дела - разпити пред съдия; две административно наказателни дела; 80 въззивни наказателни дела и 73 частни наказателни дела втора инстанция,

            Постъпилите през 2023 г. наказателни дела  - 886 - са увеличени чувствително в сравнение с постъпилите през 2022 г. дела - 745 бр., както и в сравнение с 2021 г. - 693 бр. дела. Увеличеното постъпление засяга всички видове наказателни дела.

            От постъпилите 61 НОХД  с определение от разпоредително съдебно заседание е прекратено и върнато за доразследване на прокуратурата едно първоинстанционно дело, поради допуснати съществени процесуални нарушения, които са били отстраними и са довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия/подсъдим или на пострадалия, респективно на неговите наследници. От статистиката по отношение броя на върнатите на Окръжна прокуратура - Враца дела за доразследване, може да се направи изводът, че  има намаление спрямо предходната година, като за 2022 г. върнатите дела са били четири и устойчивост за 2021 г. – едно дело.

Новопостъпилите граждански и търговски дела през 2023 г. са били 767 бр., от които 648 граждански и 119 търговски дела. Постъпленията по граждански и търговски дела са устойчиви за последните три години, като през 2022 г. постъпилите граждански и търговски дела са били 749, а през 2021 г.са били 781.

            Като сбор от висящите към 01.01.2023 г. и постъпилите през 2023 г. дела, в Окръжен съд-Враца през 2023 г. са разгледани общо 2 006 дела, от които 915 наказателни дела, 829 граждански дела, 261 търговски и 1 фирмено дело.

И през 2023 г. разпределението на делата в Окръжен съд - Враца се извършваше на случаен принцип, чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Действителната средномесечна натовареност на съдиите през 2023 г. на обща база дела на производство (постъпили дела и дела останали за разглеждане от предходната година), е 12.86 дела месечно на един съдия.

През 2023 г. са приключили /свършени/ общо 1 515 първоинстанционни и въззивни дела, от които 874 наказателни дела, 509 граждански, 131 търговски и едно фирмено дело. В срок до три месеца са приключили 1 281 дела или 84 %. Сред приключените в тримесечен срок дела най-висок е процентът на свършените частни наказателни дела I-ва инстанция – 99.83 %, като разгледаните дела от този вид са 596.

През изминалата година са образувани 61 наказателни общ характер дела (спрямо 38 бр. такива дела за 2022 г. и 57 бр. за 2021 г.). Наблюдава се увеличение при постъпилите НОХД в сравнение с предходните две години. От всички свършени наказателни общ характер дела I инстанция 81 % са приключили в тримесечен срок. От свършените общо 59 броя НОХД през 2023 г., решени по същество с присъда са 23 дела, 32 са свършени по споразумение по чл. 382 НПК, а три – по споразумение по чл. 384 НПК и едно дело е върнато за доразследване в Окръжна прокуратура – Враца. През отчетната година са влезли в сила 56 присъди. Осъдените лица са 57. Анализът на наказателните дела общ характер, които са постъпили в Окръжен съд – Враца през изминалата година показва, че най-голям е относителният брой на делата, образувани за общоопасни престъпление – 35 (при 25 бр. през 2022 г.), следвани от делата за престъпления против стопанството – 11 (6 бр. през 2022 г.), дела за престъпления против личността – 7 (5 бр. през 2022 г.), престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации – 5, дела за престъпления против собствеността – 2 (1 бр. през 2022 г.) и дела за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 1 (1 бр. през 2022 г.).

И през 2023 г. няма наложени наказания „доживотен затвор без право на замяна“ и „доживотен затвор“. На „лишаване от свобода“ от 10 г. до 30 г. са осъдени двама подсъдими. На трима подсъдими са били наложени наказания „лишаване от свобода“ от три до 10 години. 

На 56 подсъдими са били наложени наказания „лишаване от свобода“ до три години, като за 41 от тях е приложен институтът за условно осъждане и изтърпяването на наказанието е отложено за определен изпитателен срок.

През отчетния период в Окръжен съд – Враца са постъпили 41 искания за разрешения за използване на специални разузнавателни средства, като от тях по 28 искания са дадени разрешения, а по 13 са постановени откази. (Разрешените СРС през предходните две години са 23 за 2022 г. и 16 за 2021 г.) Повишеният брой на постъпили искания за разрешения за използването на СРС е заради промяната в подсъдността на съдилищата след закриването на специализираните наказателни съдилища. Най-голямата част от постановените откази се дължи на пропуски в мотивирането на исканията.

През март 2023 г. в Окръжен съд – Враца беше извършена комплексна планова проверка по наказателните дела за 2021 и 2022 г. от Инспектората на ВСС. Проверката приключи с изцяло положителна оценка за работата на наказателното отделение на съда, като не са дадени препоръки за подобряване на дейността му. Общата оценка на дейността по образуване, движение и приключване на наказателните дела е много добра. Не е установено безпричинно отлагане и забавяне на производството в проверените дела. Констатирано е, че съдът се е възползвал навременно и адекватно от дадените му законови възможности за дисциплиниране на участниците в делата. За проверения период няма изгубени, спрени дела или дела, прекратени по давност. Приблизително 97.7 % от наказателните дела в проверения период са насрочвани, разглеждани и приключвани в тримесечен срок, 1.4 % в срок над три месеца и едва около 0.9 % са решени в срок по-дълъг от шест месеца. В заключителния акт на Инспектората на ВСС, след проверката, се казва също, че в Окръжен съд – Враца е създадена много добра организация на административната дейност. Процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран. Осигурена е откритост, достъпност и прозрачност на действията на съда.

Окръжен съд – Враца, освен че изпълнява пряката си правораздавателна дейност, и през 2023 г. се включи в обществени каузи, каквато е повишаването на правната култура на учениците. Възстановена бе традицията съдът да участва в Образователна програма на ВСС „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  През 2023 г. Окръжен съд – Враца, съвместно с Окръжна прокуратура – Враца, се включиха в програмата с изнасяне на поредица от лекции в две врачански училища - СУ „Христо Ботев“ и СУ „Никола Войводов“. С реализирането на програмата са обхванати общо 78 ученици от двете училища. Лекциите са с различна правна тематика, съобразена с възрастта и интересите на учениците, изнасят се по веднъж месечно във всяко от училищата в периода от ноември 2023 г. до май 2024 г., а лекторите са трима съдии от Окръжен съд – Враца, един прокурор и двама следователи от Окръжна прокуратура – Враца.

За поредна година и през този отчетен период в Окръжен съд – Враца през декември се проведе Ден на отворените врати. Гости на съда, по тяхно желание и във връзка с учебната програма, бяха ученици от 10 клас на СУ „Никола Войводов“ - Враца. Първоначално учениците получиха обща информация за историята на сградата на Съдебната палата, за институциите, които работят в нея и разгледаха едно от деловодствата в Окръжен съд – Враца. Беседа с тях в една от съдебните зали проведе един от заместник-председателите на ОС – Враца – съдия Петя Вълчева. Темите, свързани с правораздаването, обсъдени с учениците по време лекцията, бяха избрани от самите тях след предварително направена анонимна анкета, като съдия Вълчева отговори и на всички техни въпроси.

На територията на Врачански съдебен окръг работят пет районни съдилища в градовете Враца, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово. През годината правосъдие в тях са осъществявали 33 районни съдии. През 2023г. в районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд - Враца са постъпили за разглеждане общо 11 886 дела (при 12 065  за 2022 г. и 13 266 за 2021 г.)  За отчетния период са били разгледани общо 13 498 дела, (13 677 през 2022 г. и 14 550 през 2021 г.). Свършените дела в районните съдилища за годината са били 12 200 (при 12 065 за 2021 г. и 12 937 за 2021 г.). Средният процент за окръга е 90 %  дела, свършени в тримесечен срок през 2023 г., като този висок процент е традиционен.            В тримесечен срок, делата са свършени по съдилища, както следва: РС-Враца – 93 %, РС- Оряхово -  91 %, РС- Бяла Слатина – 89 %, РС-Мездра – 89 % и РС-Козлодуй – 86 %.

„И през 2023 г. работата и на двете отделения в Окръжен съд – Враца с пълно основание може да бъде определена, като много добра. Наблюдението върху работата на районните съдилища показва, че се поддържа бързината на правораздаване, достигната през последните години, която е оптимална. Сред основните приоритети в работата ни през 2024 г. ще бъдат продължаване на усилията за повишаване на качеството на правораздаване и преодоляване на субективните причини за намаляване на бързината, организирането на работния процес в съда във връзка с предстоящото въвеждане на задължителна медиация по някои видове граждански и търговски дела, и оптимизация на работните процеси във връзка с новите технически възможности за електронна обработка и разглеждане на делата“ – обобщи в края на представянето на годишния отчет за работата на съда Надя Пеловска – Дилкова – административен ръководител - председател на Окръжен съд – Враца. В края на срещата бяха представени новите съдии от целия съдебен район, които са започнали работа през 2023 г. след спечелени конкурси.