Срещата ще се проведе на 13.06.2023 г. от 17:30 ч. в кино-видеоклуб - НЧ „Отец Паисий" при следния дневен ред:

1. Въвеждане в казуса - проект, процедури и взети решения.

2. Пречки - възникнали до момента обструкции за реализацията на автогарата.

3. Решения - предприети действия за реализиране на проекта.

4. Алтернативи - възможни или невъзможни са алтернативни точки?

5. Въпроси и предложения за общи действия, с цел развързване на сложния възел.

Гражданите, които са възпрепятствани да присъстват на срещата, до 12.06.2023 г. на e-mail: obshtina@sozopol.bg могат да изпращат своите предложения, въпроси и становища, които ще бъдат взети под внимание при обсъждането.

Напомняме, че кореспонденцията между институциите Община Созопол и Национален институт за недвижимо културно наследство по казуса Автогара започна на 13.07.2021 г. с внасянето на идейния проект, а 2 години по-късно все още няма категорично становище от НИНКН и съответно не може да се пристъпи към активни дейности по нейното изграждане.

Янакиев нееднократно изказва своето силно неодобрение от начина на работа на Института, който според него се състои в избирателно прилагане на Законите за културно наследство при съгласуване на различни инвестиционни проекти на територията на града.

Това съмнение бе породено, след съгласуването с МК и НИНКН на проект на частен инвеститор за изграждане на търговски комплекс в съседен до отредения на автогара имот. Съответно двата имота попадат под закрилата на едни и същи нормативни уредби, но се третират по различен начин.

Съгласуването на единия проект се случва само за 40 дни, а този на Община Созопол за автогара две години все още чака одобрение.

Друга спънка пред Община Созопол е изискване за извършване на предварително спасително-археологическо проучване на терена и представяне на протокол за извършени археологически разкопки, на чиято база да се определят последващите проектни разработки.

Тук е важен въпросът за финансовото и времевото измерение на това начинание, което още повече би затруднило и забавило този проект с обществено значение. Във връзка с тези изисквания на НИНКН, Община Созопол възложи инженерно-геоложко проучване на горния пласт на терена с дълбочина от 2,40 до 4,00 м, което доказа, че е насип от пясък и строителни отпадъци, както сочат и исторически данни и научни документи.

Съгласно специфичните правила за проектиране в местност „Провлака", одобрени от НИНКН с цел съхраняване на културното наследство на града, проектът за автогарата е в класически стил сграда на един етаж със скатен покрив с керемиди, но според директора на НИНКН арх. Петър Петров не се вписва в градоустройствената среда и предлага в имота да се построи модерна сграда.

През изминалата година МК свика разширен експертен съвет – СЕСОНКЦ, който се проведе на 02.09.22 г. с участието на различни архитекти от цялата страна. На него беше одобрено Обемно-устройствено проучване на сграда т.е колегията одобри височината и обема на постройката, като имаше отправена конструктивна критика към подобряването на архитектурата в сградните детайли. След него проектът бе редактиран според съветите на присъстващите на заседанието архитекти и внесен отново в МК на 12.10.22г.

Две поредни години нееднократно Тихомир Янакиев изразява пред Министерство на културата и НИНКН исканията на Община Созопол да се ускори времето, необходимо за съгласувателната процедурата, както и проектът да бъде одобрен с археологическо проучване.

На проведена в началото на годината среща в кабинета на министър Велислав Минеков, МК и НИНКН поемат ангажимент в най-кратък срок да изпратят писмо до Община, с което да внесат яснота с бъдещото развитието на проекта. На заседание на Общински съвет в края на м. март т.г. бившият вече министър Минеков обяви щастливата новина, че проектът за автогарата в Созопол най-после е съгласуван от НИНКН.

Повече от два месеца по-късно, обаче все още в Община Созопол няма получено писмо с одобрение на проекта.