През м.февруари броят на започналите работа регистрирани безработни плавно се увеличава до 379 лица, което е с 13,8% повече в сравнение с м.януари. Работа чрез бюрата по труда са намерили и 8 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработващата промишленост-23,6%, следват тези от търговията-17,8%, държавното управление-11%, селското, горското и рибното стопанство-7,4% и др.

През февруари 95% от започналите работа лица са устроени в реалната икономика. На субсидирани работни места са били назначени 19 безработни от рисковите групи– 4 по мерки и програми за заетост и 15 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). 

Равнището на регистрирана безработица през м.февруари в област Русе е 5,6%. За страната равнището на регистрираната  безработица през същия месец е 5,5%.

Регистрираните  безработни от област Русе (в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово) към края на м.февруари  са 4679, като спрямо месец януари  се отчита намаление от 112 лица. Продължава да се отчита спад на регистрираните безработни спрямо м.февруари 2022г.  с 407 лица. 

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 21,3% /753/ следват общините Ценово – 20,8% /331/, Борово – 19,9% /275/, Две могили – 16,8% /428/; Бяла – 13,3% /519/, Сливо поле – 7,6% /227/, Иваново – 4,6% /118/ и най-ниско в Русе – 3,1% /2028/.

През м.февруари 2023 в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 464 безработни лица. Те са със 198 по-малко от предходния месец. Регистрирани са и 11 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През месеца в бюрата по труда в област Русе заявените работни места на първичния пазар на труда са 349. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (36,1%), следват транспортът (16%), държавното управление (11,7%),  търговията (11,2%), образованието (6,3%), хотелиерството и ресторантьорството (4,3%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през февруари са: водачи на МПС, металурзи, машиностроители и сродни на тях, оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в селското, горското и рибното стопанство, работници в добивната и преработваща промишленост, продавачи, персонал, зает в сферата на персоналните услуги и др.