Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м. декември в област Русе е 4,5%. Спадът на годишна база е с 0,2 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през декември 2022г. е 4,7%.

Регистрираните  безработни от област Русе (в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово) през месеца е 4663, което е с 221 лица повече спрямо месец ноември и с 215 лица или с 4,4% по-малко в сравнение с година по-рано. 

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ценово – 18,4% /328/ следват общините Ветово – 18,3% /744/, Борово – 16,8% /260/, Две могили – 12,6% /428/; Бяла – 10,5% /508/, Сливо поле – 6,4% /218/, Иваново – 4,6% /134/ и най-ниско в Русе – 2,5% /2043/.

През м.декември 2022 в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 782 безработни лица. Те са със 175 повече от предходния месец. Регистрирани са и 13 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите. 

През м.декември броят на започналите работа регистрирани безработни е 376. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработващата промишленост-31,3%. Следват търговията-15,5%, хотелиерството и ресторантьорството – 6,8%, административните и спомагателните дейности и транспорта по - 4,2%, държавното управление - 3,3% и др.

През декември 68,9% от започналите работа са устроени в реалната икономика. Други  117 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места – 2 по мерки за заетост, 3 по програми за заетост и 112 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Русе през декември са 193. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (50,3%). Следват търговията (11,9%), образованието (8,8%), финансите и застрахователната дейност (7,3%), държавното управление (5,2%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: оператори на стационарни машини и съоръжения, работници по производство на храни и напитки, работници в добивната и преработваща промишленост, машиностроители, административен персонал, персонал, полагащ грижи за хората и др.