CAP4US

Промени в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 2023-2027 г., които ще влязат в сила след решението на Комисията за промени в Стратегическия план, са заложени за Кампания 2024, информират експерти от агроминистерството по време на разяснителните срещи с фермери.

 

Предстоят промени в четири от стандартите -  ДЗЕС 5, ДЗЕС 6, ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8. Освен това дребните земеделски стопани, които са с не повече от 10 ха земеделска площ, ще бъдат освободени от проверките на предварителните условия и санкции. Това не се отнася за проверките, които се извършват съгласно други законодателни актове.

ДЗЕС 5: Управление на обработката на земята или подходящи техники за култивиране за намаляване на риска от деградация на почвите

 

Дава се възможност на земеделските производители при почвообработка върху терени с наклон по-голям от 10% да се прилагат и вертикални обработки, като не трябва да се обръща слоя - минимални ивични или нулеви обработки. Целта е да се ограничат дълбоките почвени обработки с оглед опазване на почвата от ерозия, както и да се избегне риска от обръщане на техниката.

ДЗЕС 6: Минимална почвена покривка през периоди и на площи, които са най-чувствителни

 

Прилагането на ДЗЕС 6 ще зависи предимно от страните членки, подчертават в презентацията си от агроминистерството. Според заложените промени от 2024 г. остава само един чувствителен период. В земеделското стопанство е задължително върху минимум 80% от цялата обработваема площ през съответния чувствителен период (1 юни – 30 септември) да се поддържа минимална почвена покривка. Изискването не се прилага за бенефициери, които осигуряват следваща култура в рамките от 2 до 6 седмици след премахването на предходната растителна покривка.

ДЗЕС 7: Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода

 

При стандарта, изискващ сеитбооборот, освен ротацията, изискването може да се изпълни чрез диверсификация на културите. Когато размерът на обработваемата земя в дадено стопанство е между 10 и 30 ха, диверсификацията на културите се състои в отглеждането на поне две култури в стопанството. Основната от тях не може да превишава 75% от обработваемата земя.

Когато обработваемата земя е над 30 ха, се изисква засяване и отглеждане на поне 3 култури. Основната не може да заема повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури не могат да обхващат заедно повече от 95% от обработваемата площ. 

От изискването се изключват следните случаи:

  • когато повече от 75% от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревисти фуражи, земя, оставена по угар, отглеждат се бобови култури или комбинация от изброените;
  • когато повече от 75% от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена, се озползва за производството на треви или тревни фуражи, или на култури по вода през значителна част от цикъла на отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;
  • Когато обработваемата земя е с размер до 10 ха;
  • Счита се, че земеделските стопани, сертифицирани за биологично производство, отговарят на този стандарт.

ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, отделена за непроизводствени площи и характеристики

 

Предстои премахването на изискването за заделяне на минимален дял обработваема земя като непроизводствени площи (земя под угар) или обекти (живи плетове, дървета…), като същевременно се запазят съществуващите особености на ландшафта. Вместо това се изисква държавите членки да създадат екосхема с такава насоченост.

Особености на ландшафта продължават да бъдат: жив плет; тераси; отделни дървета с корона с диаметър не по-малък от 4 м; дървета в редица с корона с диаметър не по-малък от 4 м, като разстоянието между короните не надхвърля 5 м; буферни ивици (площи с ширина от 1 до 15 м; дървета в група.

Промени има и в законоустановените изисквания (ЗИУ). В ЗИУ 2 „Ограничаване на замърсяването на водите в нитратно уязвимите зони” при промяна на Програмата от мерки за ограничаване на замърсяването от земеделски източници ще се спазват новите условия и нитратно уязвими зони през 2024 г.

За ЗИУ 7 „Продукти за растителна защита”, след влизане в сила на изменението в Наредба №12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, взимането на растителни проби и анализ за остатъчни количества пестициди е предвидено да отпадне.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US