Ръководители и представители на институции представиха докладите си пред областния управител Валентина Кайтазова за изпълнение на заповед за предприетите превантивни мерки за защита от вредното въздействие на водите и недопускане на бедствени ситуации през сезона на пролетното пълноводие на територията на област Пазарджик. 

Язовирите в област Пазарджик са общо 99. През изминалата година са извършени 107 проверки на място и документално на техническото и експлоатационното им състояние. Националната електрическа компания чрез предприятие „Язовири и каскади” стопанисва няколко големи язовира: „Батак“, „Белмекен“, „Чаира“, „Голям Беглик“, „Беглика“, „Тошков чарк“, „Широка поляна“. Регулярното изпускане на води се извършва след уведомяване на населените места разположени под язовирните стени, Басейновите дирекции Източнобеломорски район и Западнобеломорски район и ОЦ на РДПБЗН- Пазарджик. Извършва се ежедневно измерване на водното ниво на всички водохранилища и се поддържат съответните безопасни обеми.

„Напоителни системи“ – клон „Тополница“ стопанисват язовирите „Тополница“, “Малка Мътница“ и „Виноградец“. Контролните обеми, определени от МОСВ се наблюдават и поддържат ежедневно. Аварийните планове са актуализирани, извършена е проверка на аварийната техника, аварийните групи и аварийните складове. Извършена е проверка на участъците от защитните диги и е осигурена проводимостта на реките, стопанисвани от дружеството.

Общо 60 са язовирите на територията на област Пазарджик, стопанисвани от общините, като с най-много язовири са общините Панагюрище – 21, Стрелча- 12 и Пазарджик – 12. След извършените проверки основните констатирани неизправности са свързани с наличието на дървесна и храстовидна растителност по откосите на язовирните стени, силна ерозия на водния откос, филтрация, неизправни основни изпускатели. На собствениците са дадени предписания за отстраняването им. 

Междуведомствена комисия прави предварителни огледи на речни участъци и определя дейностите за поддържане на нужната проводимост на коритата. През 2023 год., са почистени около 45 км., които включват участъци от реките Марица , Яворица, Луда Яна, Калаващица, Стрелчанска Луда Яна.