Във връзка с гласуването на избиратели, болни от Ковид или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., те могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, образувана по реда на Решение № 1399-НС от 8 септември 2022 г.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в населеното място, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, ако в това населено място има образувана подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК), в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация гласуват при спазване на всички противоепидемични мерки след като са гласували всички включени в списъка избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Кметът на общината/района/кметството в зависимост от броя на подадените заявления, определя със заповед времето за гласуване с ПСИК, като в рамките на изборния ден определят началото и края на гласуване на изибрателите с трайни увреждания, време за окомплектоване на членовете на ПСИК с предпазни облекла и други предпазни средства, както и времето за гласуване на поставените под карантина и задължителна изолация. Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

На членовете на ПСИК за секция по т. 1 се осигуряват и предоставят средства за защита за сметка на държавния бюджет от общинските администрации.

При необходимост, кмета на общината или РИК могат да поискат от ЦИК разрешение гласуването в ПСИК да започне в 5,00 ч.  

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания и е поставен под задължителна карантина или изолация, избирателят гласува в периода за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация подават заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 26.09.2022 г. до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

Органите по чл. 23, ал. 1 ИК дописват избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

След вписване в списъка за гласуване в секция с подвижна избирателна кутия кметът на общината/района служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им, съответно настоящ адрес.

Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, избирателят, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация по Закона за здравето, гласува като се дописва в допълнителната страница на списъка и подава пред СИК декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 23-НС от изборните книжа).

Членовете на ПСИК, в която са гласували и избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация получават като допълнително възнаграждение 50 % от определеното възнаграждение в точка 2 от Решение № 1200-НС от 2 август 2022 г.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете на общини, Министъра на финансите и Министъра на здравеопазването.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от Изборния кодекс, в тридневен срок от обявяването му.