Днес Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира пети прием на проектни предложения по подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Бюджетът в размер на 77 000 лв. ще подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата; въвеждане на нови технологии и модернизация на производството; привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства. Проектните предложения трябва да водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез модернизиране на машинния парк; обновяване и разширяване на сградния фонд; разширяване на площите с трайни насаждения; подобряване на условията на труд и модернизиране на животновъдните ферми и стопанствата за производство на пчелен мед.

Ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, физически или юридически лица,  регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро-, малки или средни предприятия, със седалище или съответно постоянен адрес на територията на общините Тервел и Крушари. Размерът на стопанството им трябва да е не е по-малко 8 000 евро, измерено в стандартен производствен обем.

Минималната безвъзмездна финансова помощ за един проект е 2 000 лв., а максималната  77 000 лв., като процента на съфинансиране е от 40% до 60% от общите допустими разходи по проекта.

Допустимите разходи са за закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост (земя); закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване и създаване и/или презасаждане на трайни насаждения и етерично-маслени култури, включително трайни насаждения от десертни лозя. Допустими са и инвестиции за съоръжения/оборудване за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждане на пчели-майки. Могат да се закупят специализирани земеделски транспортни средства (камиони, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция и др.), съоръжения за напояване в стопанствата (резервоари, сондажи, системи за капково напояване) и др. Ще могат и да се направят предварителни разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери, консултантски услуги и др. Всички дейности трябва да се осъществят на територията община Тервел и община Крушари.

Проектните предложения трябва да бъдат подадени до 15 януари 2024 г., 17:30 ч., по електронен път в системата ИСУН 2020, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“.

Условията за кандидатстване и изпълнение са достъпни в системата ИСУН 2020, на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари, както и на място в офиса на местната инициативна група, с адрес гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“11.