В началото на ноември Министерството на земеделието изпрати до ЕК и публикува финализирания Стратегически план с правилата за подпомагане на земеделските производители за следващите пет години. За съжаление, не беше спазен европейски регламент, по силата на който в 30-дневен срок преди подаването на плана в Брюксел трябва да се проведе обществено обсъждане.

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

Тъй като има много въпроси около новите интервенции, които все още чакат своя отговор, група депутати задават част от тях, използвайки възможностите на парламентарния контрол. Техните питания са във връзка с няколко екосхеми в обхвата на директните плащания на площ. 

Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура

 

Представени са 4 направления на интервенцията с планирани различни ставки за ландшафтните елементи. За 2023 г. те са следните:

•    Екологична инфраструктура „Постоянно затревени площи“ – 290 евро/ха;
•    Екологична инфраструктура „Трайни насаждения“ – 901 евро/ха;
•    Екологична инфраструктура „Обработваеми земи, площи и дейности над ДЗЕС 8“ – 696,86 евро/ха;
•    Екологична инфраструктура „Обработваеми земи, площи и дейности над ДЗЕС 8“ – 286,33 евро/ха.

В описанието на мярката е посочено, че е компенсаторна за допълнителните разходи. Въпросите за тази екосхема са:

•    Как са планирани 57 650 ха ландшафтни елементи за подпомагане, въз основа на каква база данни? 
•    Всеки вид екологична инфраструктура в какъв вид земеделски земи попада – в ПЗП, трайни насаждения и обработваеми земи? 
•    При условие че се подкрепя самата екологична инфраструктура, а не разхода на типа стопанство, защо бюджетът е разделен по видове земи в земеделското стопанство – ПЗП, трайни насаждения, обработваеми земи? Разходите по вид екологична инфраструктура не са ли едни и същи?
•    Два от вариантите на екосхемата са за обработваеми земи над ДЗЕС 8, няма абсолютно никаква разлика в описание на възможност и задължения, а са планирани две различни ставки. Какви са основанията за тази разлика в ставките?
•    Защо за ПЗП няма изискване за наличие на ЖЕ на ха при бенефициера?

Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване

 

Тук депутатите отправят към земеделския министър следните въпроси:

•    Как са планирани 417 100 ха за подпомагане, въз основа на каква база данни? 
•    От изискванията, описани в Стратегическия план, допустими за заявяване са постоянно затревени площи – мери, пасища и ливади. Предвид установените трайни практики за стопанисване на ПЗП на практика всички такива ще отговарят на условията за подпомагане с планираната ставка. В този смисъл защо липсва условие земеделски стопанин да има покритие с ЖЕ за площите, с които кандидатства? 

Екосхема за намаляване използването на пестициди

 

За да се получи подпомагане по интервенцията, следва да се изпълни задължително т. 2 и поне още една от т.1 и т. 3. Планирани са единични ставки за плащане според вида на ИЗП както следва: 

•    Пестициди ограничение за обработваеми земи – 65,27 евро/ха;
•    Пестициди ограничения за трайни насаждения – 123,48 евро/ха;
•    Пестициди ограничения за постоянно затревени площи – 5,88 евро/ха.

Въпросът е как са изчислени компенсаторните ставки при обработваемите земи и при трайните насаждения. При условие че разходите в декар на видове производства са 4-5 пъти разлика между двете категории допустими за подпомагане земи, как се обясняват ставките?

Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения

 

В Стратегическия план планираната единична сума за затревяванията на междуредията е 114,53 евро/ха. В настоящия програмен период се прилагаше подобна агроекологична мярка за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения и затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения, като ставките са до 156 евро/ха за площи, заявени до 1 януари 2021 г., и до 157,48 евро/ха за площи, заявени след 1 януари 2021 г. Ставката за същите дейности в настоящия програмен период е с 37% по-висока от планираната в Стратегическия план 2023-2027. 

Въпросът е как са изчислени компенсаторните ставки при затревяванията на междуредията на трайните насаждения? Трябва да се има предвид, че разликата в изчисленията са близо 7 години, като за този период разходите са увеличени многократно и има инфлация. Не е логично заложените ставки да са с 30% по-ниски от досега действащия размер на плащане за същия вид задължения на земеделския стопанин.

Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи

 

Планираната единична сума в Стратегическия план за плащане по екосхемата е 80 евро/ха. В отиващия си програмен период се прилагаше същата агроекологична мярка със същите задължения. Досега годишното агроекологично плащане беше до 126,80 евро/ха за площи, заявени до 1 януари 2021 г., и до 134,09 евро/ха за площи, заявени след 1 януари 2021 г. Намалението на ставката е с близо 40% от досега прилаганата. Към това трябва да се добави и непроменената минимална граница на гъстота на ЖЕ на ха, което не е в интерес на животновъдите. 

Въпросът е как е изчислено плащането на ха, представляващо близо 40% от досега плащаната ставка, при положение че за последните близо 7 години се наблюдават многократно увеличени разходи и инфлация. 

Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури

 

Това е нова интервенция, която ще се прилага от 2023 г. Бюджетът е най-големият в първи стълб, планираните площи за подкрепа са 3 017 060 ха, за които са предвидени 319 797 080 лв. Изхождайки от обема планирани площи, по тази екосхема ще са допустими зърнопроизводители, зеленчукоприозводители, стопани с ароматни и медицински култури. Не става ясно дали стопаните с трайни насаждения биха били допустими, предвид съществуването и прилагането на подобни агроекологични практики. Единичните плащания за над 30 ха са по 20 евро/ха, от 10 до 30 ха – 37 евро/ха, и до 10 ха по 48 евро/ха. 

Допустими ли са земеделски производители с трайни насаждения по тази екосхема, питат депутатите.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg