Министерският съвет прие Решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

За представители на държавата са определени Петко Стефановски, Иванка Динева и Стефан Белчев, на мястото съответно на Михаил Околийски, Илко Гетов и Георги Клисурски.

Доц. д-р Петко Стефановски понастоящем е заместник-министър на здравеопазването. Той е възпитаник на Медицински университет - Плевен, където завършва „Медицина“, а по-късно и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Има придобити специалности по „Спешна медицина“ и „Анестезиология и интензивно лечение“ към Медицински университет - Плевен. От 2014 г. е част от преподавателския състав на катедрата по Анестезиология и интензивно лечение към МУ - Плевен. Д-р Стефановски е бил дългогодишен ръководител на „Спешно отделение“ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ в град Плевен.

Иванка Динева притежава 22-годишен професионален опит в сектора, като е заемала и заема различни ръководни длъжности. Към момента е Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването и работата и е свързана с контрола на медицинската дейност в лечебните заведения, функции, администриращи процеса по регистрация на лечебни заведения и всички дейности, свързани с трансплантацията и донорството в страната. Преди това Динева е била директор на РЗОК-София град, съветник на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика, подуправител на Национална здравноосигурителна каса, съветник на министъра на здравеопазването, адвокат - Софийска адвокатска колегия, работила е и като икономист в РЗОК-София град. Г-жа Динева притежава висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност „Стопански и финансов контрол“, висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по специалност „Счетоводство и контрол“ и висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по специалност „Право“.

Стефан Белчев понастоящем е заместник-министър на финансите. Той има 28 години професионален опит в областта на вътрешния одит и финансовия контрол в публичния сектор. Притежава научна степен „доктор по икономика“ с научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“. Започнал е трудовият си път през 1996 г. като финансов ревизор в Столично управление на „Държавен финансов контрол“. От 2006 г. е директор на дирекция „Вътрешен одит“ в Министерството на финансите, а от 2016 г. е директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите. От юли 2021 г. до февруари 2024 г. е заемал поста директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, а до момента е бил директор на дирекция „Контрол върху капиталовите инвестиции“ в министерството.

За председател на Надзорния съвет на НЗОК е определен Петко  Стефановски.