Община Русе кандидатства за финансиране съвместно с Община Гюргево по Програмата трансгранично сътрудничество “Interreg VI-A Румъния — България 2021-2027 г. За Русе проектът „ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито“ предвижда изграждането на парк в кв. Здравец  върху общински имот на бул. „Липник“ №121.

В края на юни Община Русе проведе запитване сред русенци, в което се включиха 2575 души. Над 98% от тях приветстваха идеята за обособяването на паркова зона в посочения имот. Кметът Пенчо Милков също посочи, че въпреки че кварталът е добре озеленен, живущите там не разполага с парк в близост до домовете си и такова пространство би било от полза за местното население.

При одобрение и изпълнение на проекта теренът, в момента покрит със строителни материали и отпадъци, ще бъде обновен и ще подобри качеството на живот в района.

Проектното предложение включва паркът да бъде изграден с естествени и екологосъобразни материали, вместо с т.нар. „сива инфраструктура“. Обособена е зона за пикник, за събития и срещи, както и детска площадка. Алеите ще са с водопропусклива настилка, а осветлението със соларно захранване. Планира се подходяща паркова мебел и чешма за питейна вода. Растителността ще бъде от местни растителни видове, характерни за Дунавската равнина и крайбрежието на р. Дунав, а тревните смеси- сухоустойчиви, слънцелюбиви и с екстензивна поддръжка.

Отредена е зона за поставяне на преместваеми тоалетни, предвиждат се система за видеонаблюдение и автоматизирана поливна система. Акцент в парка са фонтанът и кът „Биоразнообразие”, в който да се развият билкова градина, градина, привличаща насекоми и птици, градина с подправки, градско земеделие и др.

В румънската си част проектът предвижда озеленяване на зона за отдих в Община Гюргево. Там се планира и облагородяване на пространството, засаждане на дървесни и растителни видове, които са неинвазивни за региона, доставка на паркова мебел, подобряване на парковите алеи и подобрения на основните елементи на парковата зона.