Даниела Колева Николова встъпи в длъжност, като съдия в Окръжен съд-Хасково тази сутрин. Тя бе повишена с решение на Съдийската колегия на ВСС от 8 ноември, с което бе допуснато предварителното му изпълнение, след проведен национален конкурс, на който бе класирана на първо място между всички 158 кандидати от цялата страна, информират от ХОС.


Даниела Колева Николова е завършила висше образование „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. Има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като съдия. През 1999 г. е встъпила в длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд-Хасково, а през 2004 г. встъпва в длъжност „съдия“ в Районен съд – Хасково. От 2009 година е „заместник административен ръководител – заместник председател“ на Районен съд – Хасково, като заема длъжността до днес.


Участвала е в редица работни групи към ВСС, Министерство на правосъдието и европейски проекти по ОП „Административен капацитет“, допълват от Окръжен съд-Хасково.