Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м. юни в област Русе е 4,3%.  Спадът на годишна база е с 0,8 п.п. Сравнено с края на май бележи намаление с 0,2 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през юни 2022г. е 4,2%.

Регистрираните  безработни от област Русе (в бюрата по труда в Русе, Бяла и Ветово) през месеца са 4403, което е с 229 лица по-малко от м.май и с 846 лица или с 16,1% по-малко в сравнение с година по-рано. 

Продължаващото снижение на безработните спрямо предходния месец се дължи в голямата си част на стартиралите регионални програми за заетост. Чрез тях общините си осигуряват нужната работна ръка за комунални и екологични дейности, а тази година и бизнесът получава подкрепа за наемане на работна сила, за да преодолее икономическите и социални последствия от COVID-19 епидемията. Така регионалните програми помогнаха на повече от 250 безработни в неравностойно положение от област Русе да започнат работа, да възстановят трудовите си навици и да си осигурят доход.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 18,2% /738/ следват общините Ценово – 16,9% /300/, Борово – 15,5% /240/, Две могили – 10,7% /364/; Бяла – 10 % /481/, Сливо поле – 4,8% /163/, Иваново – 4,1% /119/ и най-ниско в Русе – 2,5% /1998/.

През м.юни 2022 в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 691 безработни лица. Регистрирани са и 19 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите. 

През м.юни броят на започналите работа регистрирани безработни е 759. Поради големият брой започнали работа по регионални програми към общините през месец юни, държавното управление доминира в разпределението на заетите по сектори – 26,8%. Следват преработващата промишленост – 13,8%, търговията – 9,8%, хотелиерството и ресторантьорството – 7,6%, хуманното здравеопазване и социална работа - 6,7% и др.

Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 19 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

През юни 47,4% от започналите работа са устроени в реалната икономика. Други  399 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места – 45 по мерки за заетост, 271 по програми за заетост и 83 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Русе през юни са 707. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (33,5%), следва държавното управление (33,4%); строителството (9%); търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (6,6%); хуманно здравеопазване и социална работа (5,8%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях; строителни работници;  неквалифицирани работници в добивната, преработващата промишленост, строителството и транспорта; квалифицирани работници по производство на храни, облекла, продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; чистачи и помощници; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транпорт;  работници по събиране на отпадъци и др.