Близо 60 % или 3000 от фирмите в Смолян и областта, плащащи корпоративен данък, обявиха приходите си пред НАП по-малко от месец преди настъпването на крайния срок.

До 30 юни дружествата декларират и плащат корпоративен данък, налог върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия,  както и данък върху дейността от опериране на кораби.

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравноосигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.