През СЕПТЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 543, със 115 повече от предходния месец. От тях без квалификация са 172, с работническа професия са 174, а специалистите със средно специално и висше образование - 197. Устроените на работа младежи до 29 години са 96, а 318 са жени. Заетост е осигурена на 74 продължително безработни, както и на 27 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 405 безработни, с 89 повече от предходния месец. С посредничеството на ДБТ други 27 безработни са наети по програми и мерки за обучение и заетост, а 6 - по схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».

Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 637.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 590 места в бюрата по труда, с 64 повече от предходния месец. Повечето от тях са от частния сектор, като в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (316); образованието (111); държавното управление (42); административните и спомагателни дейности (37); търговията (20); транспорта (17)  и др.

По мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» в бюрата по труда в област Русе през септември са заявени 47 работни места.

Към края на септември в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 5567, като се наблюдава слабо намаление спрямо август (с 21 души). Като търсещи работа лица са регистрирани и 111 заети, 42 учащи и 107 пенсионери.

Равнището на безработица за област Русе е 5,4%, като се запазва спрямо предходния месец. /В сравнение със септември 2018 г. равнището на безработица отново няма промяна./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за септември 2019 г. е 5,3 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 24,6% /1002 безработни лица/, следват общините Борово – 20,4% /317/, Ценово – 18,3% /325/, Две могили – 14,0% /477/, Бяла – 11,9% /573/, Сливо поле – 7,1% /240/, Иваново –5,6% /163, и най-ниско в община Русе – 3,1% /2470/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) са 1682(30,2%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са 62%, а тези с основно и по-ниско образование са 58%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 49%, с работнически професии – 30%, специалисти – 21%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези със средно образование - 47%, с основно и по-ниско образование - 40%, а висшистите – 13%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 11%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 409.