От 1 до 31 декември стопани, кандидатствали по две екосхеми, следва да представят утвърдени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за закупените продукти – фактури и/или фискални касови бележки. 

Още по темата: Декември и последните плащания за 2023

Това изискване е за кандидатите по Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП), и по Екосхемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП). Фермерите следва да докажат закупените торове, почвени подобрители и препарати съгласно чл. 46 от наредба № 3 от 10.03.2023 г.

Документите трябва да бъдат издадени в периода от 1 юли на предходната година до 30 юни на годината на кандидатстване.

В Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена нова функционалност, която позволява на кандидатите по двете екосхеми да предоставят изискуемите документи онлайн (фактури и/или фискални касови бележки). Документите се представят само чрез СЕУ по утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ декларация и опис по образец, съобщиха от Фонда. 

Кандидатите следва да попълнят по познатия вече начин в СЕУ следните три секции:

  • Секция – I “Декларация разходооправдателни документи Еко – ЗВПП и Еко – НИП“;
  • Секция – II “ Таблица 1:Еко – ЗВПП“;
  • Секция – III “ Таблица 2:Еко – НИП“.

Стопаните, които не са използвали продукти за растителна защита на заявените от тях площи за подпомагане по Еко-НИП за Практика 1 (пестициди т. 1 и т. 2), попълват само Секция – I “Декларация разходооправдателни документи Еко – ЗВПП и Еко – НИП“, разпечатват и подписват документа, след което го прилагат към заявлението съгласно указанията в инструкцията.

Вижте инструкция за попълване и предоставяне на документите, публикувана на сайта на Фонда. 

Важно е кандидатите да знаят, че към момента е възможно само създаването и попълването на декларацията, без възможност за преминаване към автоматични проверки и краен статус. ДФЗ ще информира допълнително бенефициерите, когато бъде пусната функционалността за приключване на заявленията по подаване на „Декларация разходооправдателни документи Еко-ЗВПП и Еко-НИП“

Отново в периода до 31 декември кандидатите по интервенцията "Хуманно отношение към животните" следва да подадат дневник за пашуване. В него земеделският стопанин вписва броя на животните по вид и категория с датите на извеждане, идентификационния номер на животните и ЕКАТТЕ на всяко населено място, в чието землище се намират площите за пашуване.

Дневникът се заверява от регистрирания ветеринарен лекар в началото и в края на периода на извеждане.

Животновъдте удостоверяват извършената паша с декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.

Дневникът, декларацията и описът се подават до края на годината на кандидатстване чрез СЕУ и/или в съответната ОД на ДФЗ по постоянен адрес на земеделския стопанин - физическо лице, или адрес на управление на земеделския стопанин - юридическо лице или едноличен търговец, лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg