6 (шест) решения на общинските съвети в област Видин са върнати за ново разглеждане, като незаконосъобразни, от областния управител Огнян Асенов, при упражняване на административен контрол, за периода от 5 август 2022 г. до момента.

Част от решенията са взети при липса на компетентност на органа на местното самоуправление за вземането им, допуснати са нарушения при разпореждането с имоти и вещи общинска собственост, както и нарушения на административно-производствените правила за издаването на индивидуални административни актове.

Едно от решенията е отменено от съответния общински съвет, а останалите пет върнати решения са в процедура по преразглеждане. Няма оспорени решения пред Административен съд – Видин за посочения период.

От 5 август 2022 г. до настоящия момент, в администрацията са постъпили 13 (тринадесет) протокола от проведени заседания на общинските съвети.

Общо върху 119 (сто и деветнадесет) решения е осъществен контрол за законосъобразност.