Старите контейнери са с капацитет от 1.1 куб.м, новите са повече от два до три пъти по-големи: 2.25 куб.м, 3 и 3,75 куб.м. Те са конструирани изцяло от стомана, а изработката им не позволява бъдат отворени за по-дълго от времето, необходимо човек да изхвърли отпадъците си. Два са начините, по които те се отварят – ръчно и с крак, чрез натискане на специален педал.

Важно е жителите на общината да спазват основни правила при изхвърлянето на отпадъците си, които не са предназначени за тези съдове.

Строителните и едрогабаритни отпадъци не се изхвърлят в контейнерите, а се приемат безвъзмездно от Регионално депо за отпадъци. Ангажимент на собственика им е извозването до площадката.

В тези контейнери не се изхвърлят излезлите от употреба автомобилни гуми - те се предават на сервиза или магазина, от който са закупени. Същото важи за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, което се събира от дома след обаждане на телефон: 0675 396 218.

Растителните отпадъци също не трябва да се изхвърлят в новите контейнери - за тях има специално поставени кафяви на цвят.

Припомняме, че в град Севлиево е въведена трицветната система за разделно събиране, която е изградена изцяло от пластмасови контейнери тип „Иглу“, всеки с вместимост от 1 500 л и общ обем на всяка обособена точка от 4 500 л. В сините контейнери се събират хартиени и картонени отпадъци от опаковки. В жълтите - пластмасови и метални, а в зелените контейнери – стъклени отпадъци от опаковки. На всеки от тях допълнително има указания.

Всички жители и собственици на търговски обекти трябва да използват по предназначение наличните контейнери за разделно събиране, като по-обемистите кашони и пластмасови бутилки трябва да бъдат сгънати или нарязани, с цел преминаването им през отворите на съдовете.

На телефоните на отдел “Транспорт и екология” в Община Севлиево можете да заявите поставянето на контейнери, вкл. за разделно събиране и за битови отпадъци: 0675 396 218, 0675 396 157.