С широк спектър от теми и въпроси стартира първият за годината информационен цикъл на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин).

На първите открити приемни, проведени днес в Чупрене и Ружинци, бенефициентите поставиха въпроси за туризма, работните места, земеделието, подкрепата за бизнеса и енергийната ефективност на сградите.

В Чупрене, заместник-кметът Мария Тодорова и общински служители обсъдиха с екипа на ОИЦ развитието на туризма чрез Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Постигнатото от Община Чупрене в туризма, последно чрез финансирания от местната инициативна група проект „Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции“ и представянето по него на  народния обичай „Виене на уруглица“, може да се надгради чрез проекти за съхранение и популяризиране на местните обичаи и културното наследство по новия териториален инструмент ИТИ. Заместник-кметът получи информация за възможностите за финансиране на социални предприятия, както и за подкрепата за заетостта, чрез мярката „Започвам работа“ на ПРЧР 2021-2027.

Финансирането на временна заетост от 6 до 24 месеца (за безработни и уязвими лица и хора с трайни увреждания) и предстоящата процедура за социалните предприятия бяха обсъдени и с кметът на Община Ружинци Александър Александров, който посети откритата приема на ОИЦ-Видин. Александров и всички посетители на приемните от двете общини, получиха информация и за възможностите за енергийна ефективност в сградите. Бяха поставени въпроси и за санирането на къщи и подобряването на качеството на въздуха в малките общини, извън 21 общини (Видин, София, Велико Търново и др.), в които ще се  финансира подмяната на старите отоплителни уреди с незамърсяващи въздуха нови от Програма „Околна среда“ 2021-2027.

Както в Чупрене, така и в Ружинци, имаше голям интерес към мярката за неземеделски дейности, която финансира бизнеса в селските общини. Екипът на ОИЦ-Видин съобщи и за предстоящата подкрепа за бизнеса по трансграничната програма със Сърбия, както и за поканата по програмата с Румъния. Специален акцент експертите от центъра поставиха на предстоящите мерки за млади фермери и малки стопанства, по които се увеличава финансирането и които са релевантни за земеделски райони, като Чупрене и Ружинци.

            Окритите приемни на ОИЦ-Видин ще продължат и в останалите общини на област Видин, съгласно предварително оповестения график. Екипът на центъра ще направи подробно обобщение на зададените въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС на откритите приемни в единадесетте общини от региона на специална среща с медиите, която ще се проведе на 25.05.2023 г., от 10,30 ч.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.