За десети път в Пазарджик официално започна образователната програма “Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Окръжният съд в Пазарджик ще я реализира съвместно със СУ „Георги Брегов“, Спортното училище и Професионалната гимназия по механоелектротехника и ще обхване ученици от VIII до XII клас.

За изминалите 9 години допринесе не само за изграждане на по-добра правна култура, но и за създаване на реална представа за работата на органите на съдебната власт, а оттам и за повишаване на техния авторитет. Анализът на резултатите показа, че учениците са получили ценни знания в областта на правото.

В настоящото издание са предвидени лекции на теми: „Трафик на хора“, „С една марихуана зад волана“, „Охрана на съдебните сгради и пропускателен режим. Осъществяване на конвойна дейност“, „Наказателно правосъдие“, „Ролята на съдебния заседател в наказателния процес“, „Киберсигурност и защита на лични данни“, „Домашно насилие“. Включени са посещения на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Синята стая в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, беседа с инспектор от Детска педагогическа стая към Районото управление на МВР в Пазарджик. Предвидени са присъствия на съдебни заседания по наказателни дела и възстановка на съдебен процес.