РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:          

- положена е нова асфалтова настилка на прилежащия паркинг и подход към бл. Бабуна планина в кв. Здравец – север 1;

- извършени са обработки срещу кърлежи и бълхи на територията на град Русе на 25 май;

- изцяло е възстановено и подменено с нови светодиодни /LED/ осветители уличното осветление по общински път с. Николово – с. Червена вода, в участъка от язовирната стена до разклона за Лесопарк „Липник“;

- зацветен е районът около ремонтирания шадраван на ал. Перистери в Парка на младежта;

- извършена е проверка относно разхождане на домашни любимци без повод на територията на града;

- положена е хоризонтална пътна маркировка на местата за кратковременно платено паркиране по ул. П.Д. Петков, ул. Отец Паисий, ул. Славянска и ул. Тома Кърджиев;

- извършено е косене с шредери около езерото с.Николово, както и на сервитути по пътя Ново село - Бъзън, Бъзън - Хотанца и по бул. България;

-  извършени са локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по ул. Епископ Босилков, ул. Изола планина и ул. Сребърна;

- отстранено е опасно пропадане на участък от настилката по ул. Александровска;

- възстановено e неработещо улично осветление на участъци по бул. Липник, ул. Будапеща, ул. Инж. Бъркли, ул. Йосиф Дайнелов, ул. Козница планина, ул. Копривщица, ул. Цветница, както и по уличната мрежа на кв. Долапите;

- извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на: ул. Борисова с бул. Неофит Бозвели, бул. Ген. Скобелев с ул. Борисова и бул. Трети март с ул. Росица;

-  подменени са счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. Цар Освободител, бул. Гоце Делчев, бул. Христо Ботев, бул. Липник /до сградата на АВКО АД/, ул. Петрохан /до б. Битов комбинат/, ул. Рига /срещу жил.бл. Кремена/, ул. Чипровци /до ОУ Олимпи Панов и стадион Дунав/, в кв. Средна кула и кв. Долапите;

- през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 20 кучета. Осиновени са 5 кучета и е извършена е кастрация на 8.

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

- Община Русе посрещна представители на Държавния секретариат по миграция на Конфедерация Швейцария в България и Румъния, като част от партньорството си с УНИЦЕФ по проект „Подобряване на подкрепата и интеграцията, системата за грижи и закрила на децата бежанци и мигранти в страните от ЕС“. Гостите посетиха единственият в страната Кризисен център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск, управляван от Общината, който бе номиниран за Наградите „Златна ябълка“ 2023 г. на Националната мрежа за децата;

- на 25 май отворена бе електронната система за прием в първи клас;

- в навечерието на 24 май кметът на Община Русе Пенчо Милков и зам.-кметът Енчо Енчев се срещнаха с пенсионирани артисти от държавните културни институти и им връчиха грамоти за приноса им в развитието на културата и изкуството в Русе;

- проведе се Годишният концерт на децата от русенските детски градини ;

- с грамоти и плакети бяха наградени 31 русенски ученици, постигнали отлични резултати в образователния процес. На тържествена церемония бяха отличени и тазгодишните носители на „Награда Русе“ и „Млад творец“;

- подготовка за Световното по кану маратон, което ще се проведе в периода 2-4 юни;

- проведени бяха сесии с ученици в 5 клас на ОУ „Отец Паисий“, 6 клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, 10 и 11 клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ с цел превенция употребата на наркотици и психоактивни вещества;

- извършени са планови проверки в ДГ „Русалка“, Центъра за личностно развитие, ОУ „Т. Кърджиев“ и ДГ „Иглика“ – централна и филиал, за проследяване спазването на дезинфекционни мероприятия и противоепидемични мерки, с цел справяне с епидемичното разпространение на заразните заболявания - скарлатина и варицела, сред децата на възраст 1-9 г., както и спазване разпоредбите на Наредба №3 за здравните кабинети в детските заведения и училищата;

- проведена бе работна среща с директорите на детски ясли за обсъждане на организацията по повод Деня на отворените врати и тържества в детските заведения по случай 1 юни;

- подготовка на Фолклорния събор „Златната гъдулка“ на 4 юни и на възпоменателната церемония по случай 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

- тази седмица пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството бяха депозирани първите проектни предложения по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“. До края на май ще бъдат депозирани всичките 34 проектни предложения;

- започна подготовката по изграждането на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на покрива на ДГ „Русалка“. Дейностите са част от проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“, чиято встъпителна пресконференция се проведе през последните 2 дни. Той включва подмяна на голяма част от осветителните тела в Русе и въвеждане на Информационна система за планиране, мониторинг, контрол на електроенергийните разходи за улично осветление, както и изграждане на фотоволтаична система на покрива на Дома за стари хора „Възраждане“;

- на 22.05.2023 г. в Кръгла зала на Община Русе се проведе финална конференция за отчитане на постигнатите резултати по изпълняваният от местната администрация проект „Русе - нисковъглероден град“. Той е финансиран от „European City Facility – EUCF“ и Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Horizon 2020“. Проектът цели да се засили въвеждането на нисковъглеродни превозни средства в системата на обществения транспорт, инвестиции в подобрена ефективност на дома, както и подобряване на енергийните характеристики на обществените сгради. На база на всички извършени дейности е изготвена и инвестиционна концепция, обединяваща резултатите от горепосочените акценти на Проекта, като Община Русе привлече и външен екип от експерти за сътрудничество при изготвяне на цялостната инвестиционна концепция;

- организирана е процедурата за отдаване под наем на втората група общински павилиони, позиционирани непосредствено до спирките на градския транспорт. Обявата за търга е публикувана на сайта на Община Русе в раздел „Търгове и конкурси“ на 25 май. Процедурата за отдаване отново е Публичен търг с явно наддаване, организирана съгласно изискванията на Наредба №1 на Общински съвет – Русе и в изпълнение на разпоредбите в Закона за общинска собственост. В процедурата могат да участват на общо основание и по собствено желание физически и юридически лица. Допълнителните тръжни условия са идентични с предходната процедура за отдаване под наем на първия „пакет“ от спирки. Документи за участие могат да бъдат закупени всеки работен ден от 9 часа на 29 май до 17:30 часа на 9 юни и се получава от гише №2 към Центъра за административно обслужване на Община Русе на пл. Свобода №6. Търгът ще бъде проведен на 21 юни от 9:30 ч. в Община Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

- извършен е текущ контрол на строителните дейности на обект: „Изграждане на нова детска градина в кв. 103, ул. „Дондуков-Корсаков“ №3, гр. Русе“;

- в ход е текущият ремонт на пространството при жилищен блок 13 в кв. „Дружба 3“;

- предоставен за съгласуване е преработката на ВиК частта за обект: „Благоустрояване прилежащите пространства около жилищни блокове „Мир”, „Гоце Делчев”, „Енерго”, „Люляк”, кв. Дружба 1, гр. Русе“;

- продължават огледите и текущите ремонти на жилища – общинска собственост;

- през отчетния период служителите на отдела са извършили 18 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи.

- издаден е 1 бр. Констативен акт за премахване на преместваем обект, който е в процес на връчване. Издадени са 2 бр. Заповеди за осигуряване на свободен достъп за извършване на оглед на място.