Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Галя Петрешкова-Ставарова за административен ръководител – председател на Районен съд – Козлодуй.

По отношение на другия допуснат до участие кандидат – Адриана Добрева – съдия в същия съд, колегията прекрати изборната процедура, предвид депозирания от нея отказ от участие. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. То ще бъде обявено на интернет сайта на ВСС.

Съдия Галя Петрешкова-Ставарова има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва като следовател в Окръжна следствена служба – Враца в периода 01.02.2002 г. – 03.05.2004 г., след което е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Козлодуй, където правораздава и в момента.