На заседание, проведено на 05.12.2023 г., с пълно единодушие Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра Иван Демиревски за Председател на Административен съд – Кюстендил за втори мандат.
     Съдия Демиревски има над 28 години общ юридически стаж, от които 16 години в органите на съдебната власт. От 15.02.2007 г. той правораздава в Административен съд – Кюстендил. Първият му мандат като административен ръководител – председател на съда е от 04.06.2018 г. до 04.06.2023 г. Съдия Иван Демиревски е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Магистратът получи и пълната подкрепа на колегите си на Общото събрание на съдиите в Административен съд – Кюстендил, предшестващо избора му.

    В Концепцията си за стратегическо развитие на Административен съд – Кюстендил съдия Демиревски като основни приоритети посочва запазването на постигнатите бързина и качество на осъществяваната правораздавателна дейност, предоставяне на компетентно и качествено правосъдие, високо ниво на административно обслужване, публичност в работата на съда.
       Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, обърна внимание на притежаваните от магистрата професионални и нравствени качества, дадената подкрепа от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Кюстендил, акцентирайки върху неговите организационни и лидерски умения, доказани в първия му ръководен мандат, с което заяви пълната си подкрепа в избора на съдия Демиревски за Председател на Административен съд – Кюстендил за втори мандат.