Към 7 септември 2021 г. в област Добрич са преброени 103 296 жилища, или с 3 488 повече спрямо 2011 година. В градовете броят им е 63 682, или 61.7% от жилищния фонд, а в селата се намират 39 614 (38.3%) от жилищата, съобщава Националният статистически институт. През периода 2011 - 2021 е регистрирано увеличение на жилищния фонд с 3.5%.

Най-голям брой жилища са преброени в община Добрич - 42 395, или 41.0% от жилищния фонд в областта, следват общините Балчик - 16 332 (15.8%) и Каварна 9 806 (9.5%). Най-малко жилища са преброени в общините Крушари и Шабла, съответно - 2 510 и 3 745.

Общо в пет от общините на областта броят на жилищата нараства през десетгодишния период между двете преброявания (2011 - 2021 година). Най-висок прираст е регистриран в общините Балчик - 16.9%, и Шабла - 9.3%, а най-нисък - в община Добрич - 5.1%.

В сравнение с преброяването през 2011 г., броят на жилищата намалява в три общини - 0.7% за община Тервел и 10.1% за община Добрич-селска.

Към 7 септември 2021 г. с обществената канализация са свързани 58 654 жилища, или 56.8% от жилищния фонд в област Добрич. С попивни ями за отвеждане на отпадъчни води са свързани 16 604 жилища, или 16.1%. С други съоръжения за отвеждане на отпадните води (изгребни или септични ями), разполагат 23.6% от жилищата в областта. Без канализация са 2.8% от жилищата.

Към 7 септември 2021 г. изцяло санирани са 22 812, или 22.1% от жилищата в област Добрич. Частична външна изолация имат 10 479, или 10.1%, а без външна изолация са 70 005 жилища, или 67.8% от жилищния фонд. В регионален аспект най-висок е делът на изцяло санираните жилища в област Бургас (47.0%), следват областите Варна (35.6%) и София-столица (34.8%). Най-нисък е този показател в областите Монтана (9.2%), Видин (10.0%) и Ловеч (10.3%).

Енергоспестяваща дограма имат 39 275, или 38.0% от жилищата в областта. В 4 155 от жилищата в област Добрич има поставена енергоспестяваща дограма на част от прозорците. Изцяло без енергоспестяваща дограма са 49 866 жилища, или 48.3% от жилищния фонд. Най-висок е делът на жилищата с енергоспестяваща дограма в областите Бургас (56.3%), София-столица (49.2%) и Благоевград (49.0%), а най-нисък - във Видин (19.6%), Ловеч (21.0%) и Монтана (22.1%).

Обитаваните жилища са 60 971, или 59.0% от жилищния фонд в областта. Преобладаващата част от тях са в градовете - 71.3%. Необитавани са 42 325 жилища, или 41.0% от жилищния фонд в област Добрич. В регионален аспект най-висок е делът на необитаваните жилища в областите Видин (55.4%), Бургас (53.7%) и Перник (53.6), а най-нисък - в областите София-столица (30.3%) и Пловдив (31.1%).