Въздействието на променящия се климат върху европейското земеделие и горското стопанство е водеща тема на все повече дискусии. Сушата, промените в моделите на валежите, екстремните метеорологични явления засягат производителността на стопанствата, производството на храна и доходите на фермите. Необходими са спешни действия за осигуряване на устойчивост на земеделието, адаптирането му към въздействието на климатичните промени, както и за смекчаване на промените на климата. „Климатоустойчивото“ или „приспособимото към климатичните промени“ земеделие предлага възможност за постигане на съществени резултати в тази посока, но какво всъщност представлява този подход и приложим ли е той в Добруджа, например?

С търсенето на този отговор и с популяризирането на концепцията за климатосъобразно земеделие се ангажира международен екип от експерти в рамките на проект AGREEN „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“, който е подкрепен от Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014–2020“. Инициатор на проекта е Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ), до което застават партньори от 5 други институции от Черноморския регион, сред които университети от Румъния и Турция, неправителствени организации от Гърция и Грузия, и 1 изследователски център от Армения.

AGREEN стартира преди 36 месеца – на 1 юни 2020 г. и приключва след броени дни. Основната му цел бе насочена към повишаване капацитета на предприемачите и специалистите за изграждане на трансгранични мрежи и трансфер на знания в областта на климатоустойчивото земеделие (КЗ) в региона на Черноморския басейн. Проектът не се фокусира само върху формулирането на предложения за подобряване работата на сектора от екологична гледна точка, а търси работещи решения за разширяване възможностите му за търговия и осигуряване на икономически резултати и социални ефекти. 

В рамките на проекта бяха разработени различни по вид и характер материали и инструменти в полза на земеделските производители от Черноморския регион.

Централно място в инициативата бе отредено на изследванията на климатоустойчиви модели на отглеждане на земеделски култури, адаптирани към околната среда, социалните и икономическите условия в Черноморския регион. Подобни изследвания се проведоха в 3 от страните-партньори (България, Турция и Грузия), при което в реални условия бяха проверени 6 метода за отглеждане на култури по приетия подход, които култури са подходящи за Черноморския регион като цяло, но особено за страните, в които се провежда изследването.

Експериментирано беше с ноу-тил технология (безоънна обработка), органично и синтропично земеделие, нови подходи на допълващо или прецизно напояване и др -  при 6 типични за региона на Черноморския басейн култури. Получените резултати и препоръки при прилагането на изпробваните техники и подходи са представени в доклади, които са на разположение, както на заинтересовани земеделски производители, така и на изследователски организации, които да продължат изследванията в тази посока.