На 26 февруари 2024г. в Градска концертна зала на Община Враца бе проведено обществено обсъждане организирано от Община Враца и Областен информационен център-Враца, като част от като част от Регионалните съвети за развитие /РСР/ на Северозападен регион /СЗР/.

Обществената консултация се проведе от Цветан Стоичков, заместник-кмет по “Устройство на територията“ на Община Враца и Ралица Гешовска, Директор Дирекция „Програми и проекти“. Бяха представени две концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “ и BG16FFPR003-2.001-0036 „ВРАЦА – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД“.

 Основна цел на концепцията „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “ е прилагането комплексно решение на  проблеми, с принос в урбанистичното развитие на Общините Враца, Монтана, Бяла Слатина, Борован и Мизия и мерки, насочени в секторите здравеопазване, култура, транспорт, икономика, околна среда, туризъм и спорт, както и зелени мерки за смекчаване на негативното въздействие върху климата, при спазване на принципите за равенство, ефективност, ефикасност и устойчивост. Като с изпълнението им се цели подпомагане на мобилността и зеления транспорт в общините Враца и Монтана; насърчаване на икономическата активност и предприемачеството, както и осигуряване на транспортна обезпеченост чрез изграждане на Индустриален парк-Враца; обновяване и модернизиране на централна пешеходна зона на град Враца; обновяване, оборудване с нова медицинска апаратура, създаване на мобилен кабинет в Диагностично-консултативен център 1 – Враца; изграждане на многофункционална спортна зала "Арена Враца"; реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Драматичен театър „Драгомир Асенов“, град Монтана, превенция на риска от наводнения по поречието на р. Скът чрез прилагане на набор от зелени мерки; подобряване на бизнес средата, насърчаване на икономическото развитие и осигуряване на заетост чрез изграждане на Индустриален парк; подобряване качеството на предлаганите здравни услуги; насърчаване на териториалното и междусекторно сътрудничество.  Обща стойност на КИТИ е  74 534 160 лв. БФП по Програма "Околна среда" и Програма „Развитие на регионите“.

Линк към презентация и анкета на „BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “:

                                      https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tthZewCyh9t2Ex6mHp4kWx65TesszrB9TQmK11295XnuCHnzF6G5T6NkpxF99Kgjl&id=61554949662696                                 

Линк Анкета: https://forms.gle/SZxWMQUZnHT2MDHM6

Концепцията „Враца – чист и зелен град “ е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на Община Враца. Фокусът на концепцията е насочен към благоустрояване на зелени площи, представляващи „кални петна“ с растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път, за да се защити здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда рискове. Това ще се постигне чрез идентифициране на подходящи терени/обекти, в които да се извършат интервенциите; изготвяне на идейни проекти и подготовка на консолидирана документация за доказване на климатична устойчивост и подготовка на проектно предложение;  изграждане на зелена инфраструктура и поливни системи. Обща стойност на КИТИ 5 174 701,74 лв. БФП по Програма "Околна среда".

Линк към презентация за концепция на BG16FFPR003-2.001-0036        „ВРАЦА – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД“   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0QkLWJtpjC79c21a5PovaWbDWLPDqqEBqXKFG7eHcUJ3vLr3u7d2pcoYH7eceStjwl&id=61554949662696

Анкета: https://forms.gle/DcUXtbhpxkue7Tfp9

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Враца: oic_vratza@abv.bg