Общината успява да запази необходимата финансова устойчивост и през 2022 г., изпълнявайки оперативните си функции и задоволявайки социалните, културни и образователни потребности на гражданите. Това бе обявено на публичното обсъждане, което се проведе днес в залата на Общинския съвет. На него присъства и секретарят на Общината Емилиян Енчев. Представени  бяха отчетите за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г., за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за периода 1.01.2022 - 31.12.2022 г., както и отчетите за капиталовите разходи и за състоянието на общинския дълг за миналата година.

Председателят на Общинския съвет Генади Велков откри събитието и обясни, че то се провежда на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси при спазване на всички изисквания. И даде думата на Даниела Борисова, главен експерт „Бюджет“ в Община Видин.

„Бюджетът  на  Община Видин за 2022 г. е приет с Решение № 45, взето с Протокол № 4 / 15.04.2022 год. на Общински съвет – Видин и актуализиран с Решения на  ОбС – Видин. Към 31.12.2022 г., след служебно актуализиране с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Видин и Републиканския бюджет, предоставени от съответните министерства трансферни средства, уточненият план на бюджета на Общината е в размер на  81 508 525 лв.,“ информира Даниела Борисова.

Бюджетът е разпределен, както следва: приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 52 301 876 лв. Разходите за държавните дейности, финансирани с държавни приходи, възлизат на 52 301 876 лева. Приходите за местни дейности са  в размер на 29 206 649 лв. С общински (местни) приходи са разплащани държавни разходи (дофинансиране) на обща сума 1 380 797 лв. Разходите за общински дейности възлизат на обща сума 27 825 852 лв.

„Изпълнението на бюджета се осъществяваше съобразно принципите на законосъобразност, ефективност, ефикасност и съблюдавайки изпълнението на приходната част на бюджета, балансирано разходване на средства, спазвайки приоритетност на разходите за работни заплати и осигурителни вноски, храна, медикаменти, ел. енергия и вода. През 2022 г. Община Видин увеличава събираемостта на собствените приходи в сравнение с 2021 г. с 40,28 %. Получените трансфери през 2022 г. бележат увеличение с 26,87 % основно от взаимоотношения с Централния бюджет“, каза още Борисова.

Община Видин отчита общо просрочени вземания в размер на 1 418 938 лв. и просрочени задължения 1 292 425 лв. Към 31 декември 2022 г. се наблюдава намаление на просрочените вземания в размер на 14 498 лв. и намаление на просрочените задължения със 153 173 лв., спрямо същите към месец ноември 2022 г.

На общественото обсъждане стана ясно, че в началото на миналата година Общината отчита по-голям остатък от предходен период с 22,50 % спрямо 2021 г., както и по-голяма наличност в края на 2022 г. с 94,67 % в сравнение с 2021 г.

„Предвид невъзможността на Община Видин със собствени приходи да реализира потребностите си, усилията й са насочени към използване на предоставените възможности за финансиране на общините чрез средства от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз“, допълни при представянето на отчета Даниела Борисова.

И през 2022 г. продължава при добро управление реализирането на проекти в социалната сфера – програми за временна заетост, работа със семейства в неравностойно социално положение и грижа за социално слаби хора и други. Отчетът за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Видин за 2022 г. отразява дейността по следните оперативни програми: ОП „Развитие на човешките ресурси” – отчетени 1 597 274 лв.; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – 342 530 лв.; ОП „Добро управление” – 122 131 лв.; ОП „Околна среда” – 1 175 939 лв.; ОП „Региони в растеж” – 8 268 172 лв.

В рамките на днешното обществено обсъждане инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“ в Община Видин, представи отчета за изпълнението на капиталовите разходи за 2022 г. Заложените по план капиталови разходи за миналата година възлизат на обща сума 35 202 921 лв., в т.ч. от целева субсидия - 7 806 790 лв., собствени бюджетни средства (СБС) -  3 340 879 лв., европейски средства със съответното съфинансиране - 23 414 753 лв., други източници за финансиране (заеми, ПУДООС и т.н.) - 24 999  лв. и преходен остатък  по бюджета - 615 500 лв.