Директните плащания за Кампания 2023 са с общ бюджет от 808 258 686 евро. Това стана ясно по време на информационната кампания за Стратегическия план за земеделие, проведена от експерти на Министерството на земеделието. 

Кампания 2023: Всичко, което трябва да знаете за ДЗЕС

Необвързаните директни плащания са:

•    Основно подпомагане на доходите за устойчивост (досегашната СЕПП);
•    Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост;


•    Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, или т.нар. екосхеми (досегашните зелени плащания);
•    Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани;

•    Плащане за малки земеделски стопани;
•    Плащане за памук.

Обвързаните директни плащания са:

•    Плодове и зеленчуци;
•    Животновъдство;
•    Протеинови култури.

Директни плащания за Кампания 2023

евро

Основно подпомагане

387 795 125

Преразпределително подпомагане

80 588 493

Млади земеделски стопани

12 088 274

Дребни земеделски стопани

2 875 000

Екосхеми

201 471 234

ОП- Животни/Плод и зеленчук

104 764 762

ОП-Протеинови култури

16 117 698

Памук

2 557 820

Общо:

808 258 686

 

Основно подпомагане на доходите за устойчивост

 

Бюджетът за 2023 г. е 387 795 125 евро при индикативна ставка – 100,31 евро/ха. Подпомагането е на единица допустима площ и не зависи от вида на земеделската култура.

Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост

 

За Кампания 2023 е заделен бюджет от 80 588 493 евро при индикативна ставка – 123,05 евро/ха. Подпомагането е за първите 30 ха за стопанства до 600 ха.

Плащания за млади земеделски стопани

 

Планираният за 2023 г. бюджет е 12 088 300 евро при индикативна ставка – 100 евро/ха. Плащането е надбавка към субсидиите по Основното подпомагане на доходите за устойчивост за цялата площ на стопанството.

Плащания за малки земеделски стопани

 

За 2023 г. е предвиден бюджет от 2 875 000 евро при индикативна ставка – 1 250 евро/ха. Плащането е годишно и необвързано с производството, под формата на еднократна кръгла сума на бенефициент.

Екосхеми

 

Тяхното прилагане е доброволно за стопаните. За 2023 г. е заложен общ бюджет от 201 431 541,59 евро. Ставката на хектар е специфична за всяка екосхема и се отпуска при изпълнение на определени екологични практики. Вижте повече ТУК.

Преходна национална помощ за говеда и биволи, за овце и кози и за тютюн – вижте повече ТУК.
Обвързано подпомагане на доходите за сектор „Животновъдство“ – вижте повече ТУК.
Обвързано подпомагане на доходите за сектор „Растениевъдство“ – вижте повече ТУК.

 

Таван на плащанията

 

Намалява се със 100% сумата, надвишаваща 100 000 евро, но само върху Основното подпомагане на доходите за устойчивост. Преди налагането на таван на плащанията се приспадат разходите за възнаграждения, свързани със земеделската дейност. Очаква се той да засегне 350 бенефициенти за директни плащания.

Социална условност

 

От 1 януари 2025 г. земеделските стопани по ОСП подлежат на административна санкция, ако не спазват изискванията, свързани с приложимите условия на труд и заетост. От 2023 г. Национална служба за съвети в земеделието консултира фермерите относно прилагането на социалното и трудово законодателство. 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) контролира спазването на трудовото законодателство и прилагането на намаления на плащанията на земеделски стопани при установени несъответствия.

Предстои подписване на споразумение между ГИТ и Държавен фонд "Земеделие" за обмен на информация. За прилагане на санкции ще бъде разработена методика за определяне на степен, тежест и продължителност на нарушенията. На тази база ще бъде определен процент на санкциите на земеделските стопани, които получават директни плащания.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg