„В институцията на омбудсмана постъпи подписка от граждани на Сливен срещу увеличението на цените на водата, в която до момента са се разписали над 1100 човека“. Това съобщи началникът на отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“ към институцията на обществения защитник - Нина Бояджиева, която днес участва в заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод общественото обсъждане на цените на бизнес плана на местното ВиК дружество за периода 2022 г. - 2026 г.  

Бояджиева посочи част от възраженията на хората срещу предстоящото увеличение на водата – не е проведено обществено обсъждане на предлаганата цена с широк кръг от потребители; не е проведена консултация с гражданите относно качеството на вадата, съгласно изискванията на Наредбата за регулиране на качеството; пълно „затъмнение“ при придвижване на плана на ВиК Сливен в Общински съвет, Областен управител и непубликуване на решенията, което повишава недоверието на гражданите към този бизнес план.

Нина Бояджиева допълни, че съгласно Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите, оповестяването за предложените нови цени не е станало по подходящ начин. Тя подчерта, че това е въпрос с голям обществен интерес, но на практика липсват публикации в местните медии за информирането на гражданите от региона.

 „Резултатите от консултации с потребителите“ ги оставяме без коментар“, допълни началникът на отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“ към омбудсмана и обърна внимание, че са необходими ясни указания от страна на Комисията, така че гласът на хората да бъде чут.

Бояджиева беше категорична, че становището на омбудсмана е срещу повишението на цената на водата в областта, защото тя не отговоря на качеството на предоставяне на услугата и не е икономически обоснована.

Тя изтъкна, че КЕВР прилага т.нар. единен подход, като 2020 г. се приема за базова.

„Прилагането на този единен подход, за да се одобри бизнес плана и да се утвърди цената на ВиК услугата за първия ценови период, на практика се прилага при съвсем различни условия. В случая при този ВиК оператор ще се утвърди цената за 2022 г., която на практика няма да се приложи, но тя влияе върху изпълнението на инвестициите“, акцентира експертът на омбудсмана.

Нина Бояджиева отчете като проблем и пропускът в Указанията на КЕВР за случаи, когато се приемат бизнес планове с една или повече години след началото на регулаторния период. Посочи, че това е важно, за да се отрази действителното финансовото състояние на дружеството, в съответствие с принципа за икономическа обоснованост на цените на ВиК услугите, насърчаване на целесъобразното и ефективно планиране на инвестициите във времето и т.н.

Обърна внимание, че относно събираемостта на вземанията на ВиК оператора този показател е с оценка от страна на КЕВР „пълно неизпълнение“.

„Този проблем е изведен на първо място след проведената анкета от ВиК оператора. С увеличаването на цената тази несъбираемост ще се увеличи.“

Обърна внимание и на показателя за „ефективност на персонала“.

„Съгласно закона, основен показател за качеството е численост на персонала спрямо броя на обслужваните потребители. В Наредбата фигурира единична мярка – бройка на сградни водопроводни отклонения, бройка на сградни канализационни отклонения. За нас не може да се поставя равенство между обслужвани потребители и брой отклонения, особено в територии, в които населението намалява“, категорична беше Бояджиева.

Тя  подчерта, че за определяне на количествата за доставяне на вода за регулаторния период се използват данни на НСИ за населението по области и пол – I вариант /реалистичен вариант/ за съответната област.

„Проверихме в сайта на НСИ тези данни за област Сливен и се оказа, че за 2025 г. са 182 389. В Доклада на Комисията е посочено 174 897 броя - или разлика от 7 492 броя по-малко от официалната статистика. Броят на населението оказва пряко влияние върху определянето на прогнозните количества за доставяне на вода. Този показател пряко участва при определянето на цената на водата  - в случая в посока нагоре“, посочи Бояджиева.

Тя допълни още, че за 2026 г. ВиК Сливен залага и работната група приема 77,26% общи загуби. Така на практика за два регулаторни периода – 10 години, ВиК операторът не постига никаква ефективност по отношение намаление на общите загуби, намаление само с 8%. Но в същото време, увеличението на цената за 2026 г. е с 97,89% (4,69 лева с ДДС) в сравнение с действащата в момента и 129,80% спрямо 2015 г. Т.е., реални ползи от увеличението на цената на услугата няма за гражданите.  

Нина Бояджиева поясни, че това се случва и на фона на безвъзмездно отпуснати средства по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“  - над 81 млн. лв. и от държавния бюджет с ПМС 711/2022 г.  - над 2 и половина млн. лв.

Тя обърна внимание, че на високия процент общи загуби /един от най-високите за страната/, прави впечатление, че броят на ремонтите за новия регулаторен период намалява с 37%.