На 16.05.2024г. в заседателната зала на хотел Лева се проведе встъпителна пресконференция по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център - Враца през периода 2024 - 2029 г.“, Договор за БФП № BG16RFTA001-1.006-0008-С01 от 08.04.2024 г., финансиран от Оперативна програма

„Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Областен информационен център – Враца ще продължи да изпълнява своята дейност и през следващите шест години, като с изпълняването новия проект ще се развиват и три нови дейности.

Екипът на центърът във Враца е добре познат от обществото, доказано е че през годините допринася с дейността си освен за общината, така и за цялата област с разпространението на информация за актуални възможности и добри практики. Офисът ще продължи дейностите си както до този момент, а дори ще има нови функции следващите шест години. Екипът ще има задачи в изпълнението на новия подход на регионалното развитие с участието в експертния състав към Регионалните съвети за развитие, във връзка с прилагане на Интегрирания териториален подход, чиято цел е намаляване на регионалните дисбаланси през програмния период 2021 – 2027 г. Ще се цели надграждане на познаваемостта сред обществеността на област Враца за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС, чрез осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център Враца. Работата на експертите в офиса е насочена към кандидати и бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ (представители на бизнеса, на общини и кметства, на НПО, читалища, Регионално управление на образованието, образователни институции, регионални структури на министерства и агенции, представители на социално икономическите партньори, Бюра по труда, частни лица, предприемачи и др.); управляващите органи и междинните звена на програмите, финансирани от ЕСИФ; обществеността на област Враца, вкл. и регионални и национални медии. Нов акцент е подпомагане прилагането на интегрирания териториален подход в РБ чрез участието на служителите от ОИЦ- Враца в експертния състав на РСР на СЗР (звена за медиация и за публични консултации); надграждане на капацитета на бенефициентите от област Враца за изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕФСУ; повишена информираност на обществеността по всички въпроси, свързани с процеса на обновяване при предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в изпълнение на Реформа C4.R5: „Обслужване на едно гише“, включена в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ от НПВУ; провеждане на информационни кампании и събития относно финансовата подкрепа от програмите, финансирани от бюджета на ЕС по метода на пряко управление от Европейската комисия – осигуряване на достъп до информацията в електронното приложение към "Официален вестник" на Европейския съюз.

Екипът за управление и изпълнение на проекта е с ръководител - Виктория Гарванска, координатор – Анелия Пеевска и счетоводител на проекта – Ралица Генова.


Бюджетът на проекта е  862 594.99 лева.