Общински съвет - Севлиево обсъди на свое редовно заседание днес подаденото до РИОСВ – Велико Търново и публикувано на сайта на Община Севлиево уведомление за инвестиционно предложение „Събиране и третиране на чисти строителни отпадъци в ПИ №65927.501.4064 в гр.Севлиево” с възложител „Мазалат” ЕООД.

Предложението за обсъждане и за приемане на Декларация внесоха представители на четири групи съветници в Общинския съвет: Павлин Ганчев – председател на групата съветници от ПП „ГЕРБ“; Исмаил Хаджихасан – председател на групата съветници от „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“; Станимир Стойчев – председател на групата съветници от „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и Тодор Ганчев – председател на групата съветници от ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. До това се стигна, след като жителите на града изразиха писмено острото си недоволство по повод инвестиционното предложение. В деловодството на Община Севлиево са постъпили десетки възражения, които следва да бъдат взети пред вид при по-нататъшната процедура.

“Като общински съветници и председатели на комисии към Общински съвет - Севлиево сме силно притеснени от публикувано на сайта на Община Севлиево инвестиционно предложение на фирма „Мазалат” ЕООД, за обособяването на площадка за третиране на строителни отпадъци в урбанизираната територия на град Севлиево, попадено до РИОСВ – Велико Търново”, се казва в документа, подписан от четиримата, като се цитира, че “на площадката се предвижда обработката на 20 000 тона/година строителни отпадъци с работен режим до 300 дни в годината”.

Те са обезпокоени от факта, че площадката попада в непостредствена близост до жилищен квартал и предизиканите при работа шум, вибрации и прах, ще засегнат пряко комфорта и здравето на жителите на града.

“Горепосочената площадка попада също така в крайбрежната заливаема ивица на р. Росица, което е в противоречие с изискванията на чл.5, ал.2, т.8 от Наредба №Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, oбн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 г.”, пише още в документа.

Вносителите са категорични, че “съгласно чл.4 от горепосочената наредба, за отреждане на площадка за третиране на отпадъци, е необходимо изработването и одобряването на ПУП в съответствие с изискванията на Закон за устройство на територията, за такъв тип дейности, тъй като понастоящем предвидения ПИ №65927.501.4064 в град Севлиево, за изграждане на посоченото инвестиционно предложение е с начин на трайно ползване: „За производство на строителни материали, конструкции и изделия”

Имайки предвид изложените аргументи и с цел недопускане влошаване на жизнената среда, качеството на атмосферния въздух и опазване живота и здравето на жителите на града ни, те предложиха, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет да приеме Декларация против реализирането на инвестиционното предложение „Събиране и третиране на чисти строителни отпадъци в ПИ №65927.501.4064 в гр.Севлиево с Възложител „Мазалат“ ЕООД и да задължи кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов да изпрати настоящото решение и декларация на Директора на РИОСВ - Велико Търново и Министъра на околната среда и водите.

В залата присъства и представител на вносителя на инвестиционното намерение “Мазалат” ЕООД - Ивайло Петков, като съветниците допуснаха той да се изкаже.

По време на разискването той увери присъстващите, че площадката ще отстои не на 50, а на 100 метра от жилищния квартал, че ще преработва до 20 000 тона, като капацинетът ѝ е до 300 тона на час. Освен това ще има оросяване, но не беше внесена яснота от къде ще се взима водата, тъй като в инвестиционното намерение са твърди, че няма да се ползва вода от река Росица, на чийто бряг ще е е площадката, нито къде ще отива водата след оросяването. Г-н Петков не каза и по кои пътища ще се движи тежкотоварната техника, която ще докарва и извозва отпадъците, но заяви, че всичко е съгласувано с РИОСВ и парцелът не попадал в НАТУРА.

Исмаил Хаджихасан коментира, че ДПС са против предложението. “Винаги сме били в подкрепа на бизнеса и всякакви инвестиционни намерения са ни добре дошли, тъй като означават работни места, но в конкретния случай става дума за фини прахови частици, с които Севлиево като индустриален район успешно се бори през последните години, а ако допуснем да се даде ход на това инвестиционно намерение - ще се върнем 20 години назад”. По думите му “при така подадената документация няма кой да ни увери, че няма да има фини прахови частици, дали ще се оросява или къде ще отива водата”. Той изказа и опасенията си, че парцелът е близо до жилищен квартал, речно корито и дори в момента има депонирани строителни отпадъци там, което е опасно за хората”.

Д-р Сюзан Садъкова от ГЕРБ предупреди, че покрай намерението нашият град би се превърнал в сметище. “Не съм против инвестиционното намерение на тази фирма, но мястото за такава дейност трябва да бъде далеч от урбанизирана зона”, категорична беше тя и се мотивира с това, че общината е разположена в котловина, пословична с мъглите си и слабата циркулация на въздуха. “Ще се увеличи заболеваемостта от респираторни, онкологични и сърдечни заболявания”, категорична беше д-р Садъкова, която изнесе данни за последиците от азбеста, пластмасата и фините прафови частици върху здравето. “Мястото на такава площадка е извън урбанизираната зона, на изолирано и обезопасено място”, беше категорична тя и допълни, че “вносителят не живее в града, затова не мисли за последствията”.

Светлана Георгиева от коалиция ​от партии "Граждани за общината​" (Българска работническо селска партия”, КОЙ - компетентност, отговорност и истина) също се изказа против инвестиционното намерение, като уточни, че са притеснени от наличието на прах, шум, вибрации и “има потенциални рискове в това инвестиционно предложение на точно това място”.

“Без да изпадаме в излишен патос и апокалиптични прогнози, трябва да погледнем обективно на предложението. Ние също споделяме притеснението на голяма част от гражданите относно изграждане на такава инсталация и близостта с жилищните сгради. Смятаме, че това ще създаде допълнителни трудности и проблеми за граждани в района. И ще подкрепим декларацията”, каза Йордан Андреев от “Възраждане”.

Димитър Тонев от ПП-ДП единствен изказа от името на групата си становище, че “така предложената декларация в този момент е едно прибързано действие” и цитира “компетентното лице в РИОСВ, което се занимава с инвестиционното предложение на "Мазалат". Според това лице им било върнато предписание за окомплектоване на документацията във връзка с предложението. Според Тонев “по никакъв начин не може да се прецени ефекта от подобна инсталация върху чистотата на общината” и обяви, че ще се въздържат при гласуването на Декларацията.

Хаджихасан го контрира: “Ако документите бяха наред и РИОСВ беше дало зелена светлина, как щяхте да гласувате от ПП-ДБ, съобразяване не с гражданите и техните интереси, а с редовността на документите? Г-н Петков ни убеждаваше, че всичко е наред, но вие самият казвате, че според РИОСВ има куп нередности!"

В подкрепа на декларацията се изказа и Христо Христов от “Коалиция за България”. По думите му “дори и при прецизна експертиза, аерацията на въздуха в района е слаба. Каквото и да се прави - трудно ще се осъществи по безопасен начин такава дейност”.

Тодор Ганчев от БЗНС каза, че би подкрепил всяко едно инвестиционно предложение, но не и предложение, което може да засегне здравето, живота и екологията в Севлиево. “Севлиево е на едно от първите места по респираторни заболявания, а жителите от западния комплекс се оплакват от запрашаемост и в момента - от къде ли идва тая прах?”, попита Ганчеви сам си отговори: “От същата тази дейност. Това е установено, има през годините много сигнали за това, но никой не говори за него. Той атакува Тонев за това, че “събира подписи за Върбовка, а тук защитава интереса на сходно производство и на своя вожд".

Трифон Трифонов от ГЕРБ с​ъобщи, че жители от този район сигнализират за висока запрашаемост и вече са направили подписка за преминаването на тежкотоварни машини по улица “Крайбрежна”, която предстои да се ремонтира и по главната улица, която е основно ремонтирана. Той попита откъде ще минават камионите, но отговор не получи.

Кметът д-р Иванов уточни, че Общината е изпълнила своето задължение да обяви публично това инвестиционно намерение, въз основа на писмо от РИОСВ, в което Община Севлиево е уведомена за инвестиционното намерение за “площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци”. По думите му “това е част от процедурата, а общественият интерес трябва да е ясен от самото начало”. Към момента в деловодството на Община Севлиево има постъпили 11 възражения, а срокът за подаване на нови е до 7 март.

Той поясни, че в Наредба Н4, чл. 4 е казана ясно, че за дейности с отпадъци могат да бъдат използвани само терени с влязъл в сила ПУП. Въпросният терен има такъв за строителни материали, но не и за строителни отпадъци.

“По отношение заливаемата зона в същата наредба ​чл.5, ал.2, т.8 е казано, че не се допуска разполагане на площадки на територията на крайбрежни заливаемите ивици, речни русла и защитени диги. Зона НАТУРА е на 8​50 метра северозападно от имота”, каза още кметът. ​Кметът опроверга твърдението на Петков, че хората нямало къде да депонират и Севлиево щяло да се превърне в сметище, като уточни, че “гражданите ​от цялата община и в момента могат да депонират​, даже безплатно 3 т ​строителни отпадъци в регионалното депо”.